Monitor Polski

M.P.2006.64.671

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 września 2006 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 2 października 2006 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

StopWielkość emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotna
2 złW centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2006. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.W centralnej części wizerunek ratusza w Chełmnie. Na dole stylizowany trotuar. W otoku napis: CHEŁMNO.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami8,1527,0CuAl5Zn5Sn11.100.000