Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego.

Monitor Polski

M.P.2019.580

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 czerwca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - szóstak Jana Sobieskiego, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 10 lipca 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z prawej strony u dołu stylizowany rewers szóstaka z widocznymi: u góry koroną, poniżej cyfrą: VI oraz trzema tarczami z herbami Polski, Litwy i Sobieskich - Janina, w dolnej części rok: 1682; w otoku, od prawej strony ku dołowi, widoczny częściowo napis: GROS ARG SEX REG POLONIAE. Z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, oznaczenie roku emisji: 2019; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. U góry fragment płaskorzeźby z pałacu w Wilanowie przedstawiający hetmana Jana Sobieskiego na koniu przed koronacją królewską

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony stylizowany awers szóstaka z wizerunkiem popiersia Jana Sobieskiego w wieńcu laurowym, zwróconego w prawą stronę; w otoku od lewej strony ku górze napis: IOAN×III D G REX POL M D L R P , u dołu napis: T L B . Z prawej strony, częściowo przysłonięty wizerunkiem szóstaka, fragment ilustracji z herbarza Wacława Potockiego przedstawiający wizerunek orła z umieszczonym na piersiach herbem Sobieskich - Janina. Wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, półkolem napis: SZÓSTAK JANA SOBIESKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)38,61
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w graniach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 13 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.