Monitor Polski

M.P.2019.461

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Helena Modrzejewska

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Wielkie aktorki" - Helena Modrzejewska, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 11 czerwca 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie fragment kurtyny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie autorstwa Henryka Siemiradzkiego, przedstawiający alegoryczne postacie Natchnienia, Piękna i Prawdy oraz Tragedii, Komedii i Błazna, otoczony udrapowanym materiałem. W dolnej części z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; z lewej strony orła napis: 20 ZŁ, z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2019, poniżej wzdłuż brzegu napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek Heleny Modrzejewskiej, odwróconej tyłem, z głową zwróconą w lewą stronę, z obrazu Franka Fowlera, zasłonięty częściowo przez kolorowy wachlarz sceniczny aktorki umieszczony w prawym dolnym rogu. Wzdłuż lewego brzegu, od dołu ku górze, odwzorowanie podpisu Heleny Modrzejewskiej

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary (w milimetrach)40,00 x 28,00 (prostokąt)
Techniki dodatkowedruk UV na wklejce porcelanowej (wachlarz)
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji (w sztukach)do 16 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.