Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Roman Rybarski.

Monitor Polski

M.P.2019.240

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 6/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Roman Rybarski

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Roman Rybarski, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 25 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

u góry wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Z lewej strony orła oznaczenie roku emisji: 2019, z prawej strony napis: 10 ZŁ. U dołu fragment sali posiedzeń sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA

wzór
Strona odwrotna (rewers):

po prawej stronie na wyodrębnionej płaszczyźnie portret Romana Rybarskiego. Wzdłuż górnego brzegu półkolem napis: ROMAN RYBARSKI, pod nim napis: 1887-1942. Z lewej strony portretu, zakończone linią zdanie: "Naród / nie jest / abstrakcją, / lecz / żywą / całością / historyczną", będące cytatem z książki R. Rybarskiego "Przyszłość gospodarcza Polski"

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 13 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.