M.P.2019.59

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373 oraz z 2018 r. poz. 2243) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 100. rocznicę podpisania Dekretu o archiwach państwowych, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 lutego 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek regałów służących do przechowywania materiałów archiwalnych, wypełnionych dokumentami, powyżej regałów półkolem powtarzający się napis: ARCHIWA PAŃSTWOWE - wykonany mikrodrukiem, poprzedzony i zakończony dywizem. U góry, na tle regałów, oznaczenie roku emisji: 2019. Poniżej, częściowo na ich tle, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Z lewej strony orła napis: 10 / ZŁ. Wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek drzewa z korzeniami, jego lewa część nawiązuje do świata technologii cyfrowej, prawa - przedstawia gałęzie z liśćmi. W otoku od lewej strony ku górze napis: 100. ROCZNICA PODPISANIA DEKRETU O ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 12 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.