Monitor Polski

M.P.2018.818

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2018
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 125-lecie działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 6 września 2018 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie płaszczyzna wyodrębniona przez zarys budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na niej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. Poniżej napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA 2018, a pod nim napis: 10 ZŁ. Z lewej strony wizerunek Stanisława Wyspiańskiego, będący transpozycją autoportretu malarza. Na jego tle, wzdłuż dolnej krawędzi monety półkolem napis: STANISŁAW WYSPIAŃSKI. Z prawej strony i w górnej części fragment kurtyny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie autorstwa Henryka Siemiradzkiego, przedstawiający alegoryczne postacie Natchnienia kojarzącego Piękno z Prawdą

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wizerunek fragmentu fasady budynku Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie z widoczną kopułą i zarysem jego dalszej części. Wokół wyodrębniona płaszczyzna z napisem u góry: 125-LECIE DZIAŁALNOŚCI TEATRU, u dołu: IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE

wzór
Brzeg (bok)gładki
Wymiary

(w milimetrach)

40,00 x 26,00
Techniki dodatkowematowanie laserowe
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.