Monitor Polski

M.P.2017.1030

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - talar Władysława IV

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - talar Władysława IV, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 7 grudnia 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne

i wizerunek*

Strona przednia (awers):

z prawej strony stylizowany wizerunek Władysława IV na koniu. U dołu z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, oznaczenie roku emisji: 2017; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w. W tle stylizowany rewers talara Władysława IV; pod widoczną częściowo koroną dziewięciopolowa tarcza z herbami Polski, Litwy, Szwecji i Gotlandii oraz pośrodku godłem Wazów, Snopkiem; wokół tarczy widoczny częściowo, stylizowany, zdobiony łańcuch z Orderem Złotego Runa

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany awers talara Władysława IV z wizerunkiem popiersia króla z profilu, w koronie, w bogato zdobionej szacie, zwróconego w prawą stronę; z prawej strony wizerunku króla półkolem fragment napisu: VLA IIII D:G:REX:POL. Wzdłuż lewej krawędzi monety, od dołu ku górze, półkolem napis: TALAR WŁADYSŁAWA IV

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

38,61
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 18 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.