Monitor Polski

M.P.2017.366

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2017
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Mikołaj Kopernik

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036, z 2015 r. poz. 855 i 1513 oraz z 2016 r. poz. 996 i 1997) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, z serii "Wielcy polscy ekonomiści" - Mikołaj Kopernik, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 24 kwietnia 2017 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, fragment traktatu "Monetae cudendae ratio"; na jego tle, w środkowej części, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej; z prawej strony orła, półkolem, u góry oznaczenie roku emisji: 2017, w dolnej części napis: 10 zł. Wzdłuż prawego brzegu monety półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z prawej strony, częściowo na tle wyodrębnionej płaszczyzny, trzy zachodzące na siebie okręgi z symbolami chemicznymi złota, miedzi i srebra: Au, Cu, Ag. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z prawej strony na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, portret z profilu Mikołaja Kopernika trzymającego w dłoni monetę; z lewej strony u góry półkolem napis: 1473-1543. Wzdłuż lewego brzegu monety półkolem napis: ROZPRAWA O BICIU MONETY; pod nim półkolem napis: MIKOŁAJ KOPERNIK; w tle napisów fragment traktatu "Monetae cudendae ratio"

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.