Monitor Polski

M.P.2016.487

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - dukat Zygmunta Starego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - dukat Zygmunta Starego, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 14 czerwca 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie stylizowany wizerunek awersu dukata koronnego Zygmunta Starego z wizerunkiem króla w koronie i zbroi, zwróconego w prawą stronę; półkolem, z lewej strony wizerunku króla napis: SIGIS * I, z prawej strony częściowo zakryty napis: REX*POL. Wokół wizerunku denara fragment płaskorzeźb zdobiących wnętrze kopuły kaplicy Zygmuntowskiej w katedrze na Wawelu. U dołu, z prawej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, oznaczenie roku emisji: 2016; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie stylizowany wizerunek rewersu dukata koronnego Zygmunta Starego; pod koroną wizerunek tarczy herbowej, z umieszczonymi na niej wizerunkami: Orła polskiego, Pogoni litewskiej, Lwa ruskiego, Orła pruskiego i w środku herbu Habsburgów. Z lewej strony tarczy litera: C, z prawej litera: N; w otoku dukata napis: IVSTVS VT PALMA FLOREBIT. Z lewej strony częściowo zakryty wizerunkiem dukata fragment XVI-wiecznego drzeworytu z wizerunkiem orła i korony. Wzdłuż prawej krawędzi, od góry ku dołowi, półkolem napis: DUKAT ZYGMUNTA STAREGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica

(w milimetrach)

38,61
PróbaAg 925/1000 oraz selektywne złocenie
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.