Monitor Polski

M.P.2016.106

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/2016
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, upamiętniającej 75. rocznicę pierwszego zrzutu Cichociemnych, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 16 lutego 2016 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna10 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła, od środka, promieniście rozchodzące się linie symbolizujące linki otwartego spadochronu, zakończone przy krawędzi łukami, dające wrażenie otwartej czaszy spadochronu; na ich tle z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. U góry otwarta czasza spadochronu z postacią skoczka z lewej strony u dołu. W otoku napisy: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2016, w dolnej części napis: 10 ZŁ. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie wyodrębniona płaszczyzna w kształcie koła zakończona łukami symbolizującymi otwartą czaszę spadochronu. Na tle płaszczyzny stylizowany wizerunek Znaku Spadochronowego Armii Krajowej: spadający do walki orzeł trzymający w szponach wieniec laurowy z umieszczoną w środku kotwicą, symbolem Polski Walczącej, wokół znaku wizerunki ptaków symbolizujące 316 Cichociemnych. W otoku napis: 75. ROCZNICA PIERWSZEGO ZRZUTU CICHOCIEMNYCH i w dolnej części trzy ptaki symbolizujące trzech pierwszych skoczków

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)14,14
Wielkość emisji (w sztukach)do 15 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.