Monitor Polski

M.P.2015.966

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - pszczoła miodna

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Zwierzęta świata" - pszczoła miodna (łac. Apis mellifera), określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 13 października 2015 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

centralnie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2015, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Powyżej napisu, po lewej i po prawej stronie, stylizowane wizerunki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. U góry, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

z lewej strony wizerunek pszczoły, z prawej fragment stylizowanego wizerunku kwiatu. U góry, półkolem, napis: PSZCZOŁA MIODNA, u dołu, z lewej strony, półkolem, napis: Apis mellifera

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)38,61
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji (w sztukach)do 35 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.