Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - grosz Kazimierza Wielkiego.

Monitor Polski

M.P.2015.799

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2015
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - grosz Kazimierza Wielkiego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - grosz Kazimierza Wielkiego, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 15 września 2015 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna20 zł
WzórCechy graficzne i wizerunek*Strona przednia (awers):

z lewej strony, na wyodrębnionej płaszczyźnie, stylizowany wizerunek Kazimierza Wielkiego z tablicy upamiętniającej ufundowanie Kolegiaty Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy. U dołu, na płaszczyźnie w kształcie okręgu: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis w otoku: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, oznaczenie roku emisji: 2015; poniżej orła napis: 20 ZŁ oraz, pod orłem, z prawej strony, znak mennicy: m / w. Z prawej strony monety stylizowany wizerunek awersu grosza Kazimierza Wielkiego, z wizerunkiem korony w centralnej części; wokół korony napis w dwóch otokach: +KAZIMIRVS PRIMVS / +DEI GRACIA REX POLONIE

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, stylizowany wizerunek rewersu grosza Kazimierza Wielkiego, ze stylizowanym wizerunkiem orła w koronie; wokół orła napis: +GROSSI CRACOVIENSES. Z lewej strony, częściowo przysłonięty wizerunkiem grosza, fragment drzwi katedry na Wawelu, z powtarzającą się literą: K i zamieszczonym nad nią wizerunkiem korony. Wzdłuż prawej krawędzi monety, od góry ku dołowi, półkolem, napis: GROSZ KAZIMIERZA WIELKIEGO

wzór
Brzeg (bok)gładki
Średnica (w milimetrach)38,61
PróbaAg 925/1000
Masa (w gramach)28,28
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000
* wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1