Monitor Polski

M.P.2015.617

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/2015
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Alfred Wierusz-Kowalski

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 20 zł, z serii "Polscy malarze XIX/XX wieku" - Alfred Wierusz-Kowalski, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 30 lipca 2015 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 ZŁ

Wartość nominalna20 zł
Cechy graficzne i wizerunek * strona przednia

(awers)

Transpozycja fragmentu obrazu Alfreda Wierusza-Kowalskiego "Wilk". Na tle zimowego pejzażu samotny wilk, stojący na wzniesieniu; w oddali, zasypane śniegiem, zabudowania wiejskie. U góry, z lewej strony, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół orła, od dołu, poprzedzony perełką i napisem: 20 ZŁ, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA 2015. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: m / wwzór
strona odwrotna

(rewers)

Z lewej strony stylizowany portret Alfreda Wierusza-Kowalskiego. U dołu, na tle portretu, faksymile podpisu malarza. U góry, z prawej strony portretu, napis: ALFRED / WIERUSZ- / -KOWALSKI / 1849-1915. Z lewej i z prawej strony monety, u góry, wyodrębnione płaszczyzny. Na dole, z prawej strony, stylizowany wizerunek palety malarskiej i trzech pędzli. Na palecie farby: czerwona, żółta, zielona i niebieskawzór
Brzeg (bok)gładki
Masa (w gramach)28,28
Wymiary (w milimetrach)40,00 x 28,00 (prostokąt)
PróbaAg 925/1000 oraz farby: czerwona, żółta, zielona i niebieska
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 30 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.