Monitor Polski

M.P.2014.1130

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 22/2014
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 20 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - brakteat Leszka Białego

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, z serii "Historia Monety Polskiej" - brakteat Leszka Białego, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2. Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 4 grudnia 2014 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość10 zł
Cechy graficznestrona głównaU dołu, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie okręgu, umieszczone są: wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, napis w otoku: RZECZPOSPOLITA POLSKA i, po oddzielającej perełce, oznaczenie roku emisji: 2014, poniżej orła napis: 10 ZŁ oraz, pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: M/W. Po prawej stronie stylizowany wizerunek pieczęci pieszej księcia Leszka Białego, przedstawiającej księcia w zbroi, z włócznią z proporcem i tarczą; wzdłuż brzegu pieczęci, częściowo przysłonięty wyodrębnioną płaszczyzną w kształcie okręgu, poprzedzony krzyżem, napis: SIGILL LESTCONIS D VCI(S POLON)I E.
strona odwrotnaZ lewej strony stylizowany wizerunek brakteatu, z odłamanym fragmentem jego prawej krawędzi, z wyobrażeniem skrzydlatego smoka zwróconego w lewą stronę, z głową skierowaną do tyłu. Wzdłuż lewego brzegu, od dołu do góry, półkolem napis: BRAKTEAT LESZKA BIAŁEGO. Z prawej strony, częściowo przysłonięty wizerunkiem brakteatu, fragment kościoła cystersów w Sulejowie.
Brzeg (bok)Gładki
Masa (w gramach)14,14
Średnica

(w milimetrach)

32,00
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 20 000