Ustalenie wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2004.35.612

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 20 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 27 sierpnia 2004 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178, z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1205 i Nr 121, poz. 1262.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 20 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach

PróbaWielkość emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotna
20 złU góry z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W środkowej części na tle pionowego pasa muru z cegieł cień modlącej się postaci. U dołu z prawej strony oznaczenie roku emisji: 2004 oraz poniżej napis: 20 ZŁ. Z lewej strony półkolem napis: RZECZPOSPOLITA, z prawej: POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MWW centralnej części na tle stylizowanego fragmentu pomostu łączącego dwie części getta wizerunek chłopca z Gwiazdą Dawida na piersi trzymającego garnuszek i książkę. U góry nad pomostem napis: 1940/1944. Wokół napis: PAMIĘCI OFIAR GETTA W ŁODZIgładki28,2838,61Ag 925/1000 oksydowane64.000