Ustalenie wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz termin wprowadzenia jej do obiegu.

Monitor Polski

M.P.1992.11.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 kwietnia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 kwietnia 1992 r.
w sprawie ustalenia wzoru, próby i wagi monety nominalnej wartości 200.000 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 i Nr 74, poz. 439 oraz z 1992 r. Nr 20, poz. 78) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę i wagę monety nominalnej wartości 200.000 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
Moneta, o której mowa w § 1, będzie wprowadzona do obiegu z dniem 28 kwietnia 1992 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR, PRÓBA I WAGA MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 200.000 ZŁ

Wartość Cechy graficzneBrzeg Waga w Średnica Próba
strona głównastrona odwrotna(otok)gramachw mm
200.000Wizerunek orła ustalony dla godła RP, po bokach orła oznaczenie roku emisji 1992, pod orłem napis Zł 200.000 ZŁ, w otoku napis RZECZPOSPOLITA POLSKA i ponad napisem w okręgu ornament w kształcie drobnych kwadratówGłówny portal Katedry w Sewilli, u góry napis SEVILLA, na tle Katedry ukosem napis EXPO'92gładki31,140,0Ag

999/1000