Ustalenie wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

Monitor Polski

M.P.2006.66.676

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 września 2006 r.
w sprawie ustalenia wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzoru protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm. 1 ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1.
Ustala się wzór potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2.
Ustala się wzór protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

.................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "LEX"

Zmiana załącznika nr 2 wynikająca z § 1 uchwały z dnia 20 września 2010 r. (M.P.10.68.855) zmieniającej nin. uchwałę nie została naniesiona na tekst. Powyższa zmiana jest dostępna za pośrednictwem powołanej uchwały.

.................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  2 2

WZÓR

PROTOKÓŁ REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.
2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 20 września 2010 r. (M.P.10.68.855) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 20 września 2010 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.