§ 3. - Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska" oraz tryb jej nadawania.

Monitor Polski

M.P.1973.36.222

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 sierpnia 1973 r.
§  3.
1.
Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawione Ministrowi Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska najpóźniej na 2 miesiące przed zamierzonym terminem wręczenia odznaki.
2.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej do wyróżnienia, nazwisko panieńskie - gdy chodzi o mężatki, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, miejsce pracy i zajmowane stanowisko służbowe, posiadane odznaczenia państwowe i odznaki oraz rok ich przyznania, wyczerpujące uzasadnienie wniosku (szczegółowe opisanie zasług ze wskazaniem stażu pracy oraz krótką charakterystykę postawy społecznej), opinię zakładowej organizacji związkowej oraz opinię nadrzędnej jednostki organizacyjnej i właściwego terenowo zarządu okręgu związku zawodowego.