Ustalenie wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasady i tryb jej nadawania oraz sposób noszenia.

Monitor Polski

M.P.1971.53.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 listopada 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 26 października 1971 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych", zasad i trybu jej nadawania oraz sposobu noszenia.

Na podstawie § 7 uchwały nr 218 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (Monitor Polski Nr 53, poz. 343) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu użyto określenia "pracownik" należy przez to rozumieć pracowników wymienionych w § 3 pkt 1 uchwały nr 218 Rady Ministrów z dnia 15 października 1971 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" (Monitor Polski Nr 53, poz. 343), zwanej dalej "uchwałą".
1.
Opis i wzór odznaki "Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych" ustala załącznik nr 1 do zarządzenia.
2.
Wzór dokumentu stwierdzającego nadanie odznaki ustala załącznik nr 2 do zarządzenia.
Odznaka może być nadana pracownikowi, który:
1)
wzorowo spełnia zlecone mu obowiązki, jest zdyscyplinowany oraz wyróżnia się dbałością o majątek społeczny,
2)
wykazuje wysoki poziom moralny i właściwą postawę społeczną.
Odznaką wyróżnia się w szczególności pracowników, którzy przyczyniają się do:
1)
przedterminowego wykonania zadań produkcyjnych,
2)
obniżenia kosztów produkcji przez wynalazczość i współzawodnictwo pracy,
3)
podniesienia stopnia bezpieczeństwa i higieny pracy,
4)
szkolenia i kształcenia nowych kadr dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
1.
Odznaka brązowa może być nadana pracownikowi po 5 latach, a odznaka srebrna po 10 latach nieprzerwanej i nienagannej pracy w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych.
2.
Odznaka złota może być nadana pracownikowi, który posiada odznakę srebrną, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od otrzymania odznaki srebrnej.
3.
W szczególnych wypadkach może być nadana pracownikowi odznaka złota lub srebrna mimo nieotrzymania uprzednio odznaki niższego stopnia.
4.
Osobom wymienionym w § 3 pkt 2 i 3 uchwały nadaje się odznakę w zależności od stopnia zasług, bez uzależniania od okresu działalności i od otrzymania uprzednio odznaki niższego stopnia.
Wnioski o nadanie odznaki przedstawiają Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
1)
właściwi ministrowie w odniesieniu do pracowników jednostek podległych i nadzorowanych,
2)
przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w odniesieniu do pracowników prezydiów rad narodowych wszystkich stopni,
3)
właściwe centralne związki spółdzielcze i organizacje społeczne w odniesieniu do pracowników tych związków lub organizacji,
4)
dyrektorzy zjednoczeń podległych i nadzorowanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w odniesieniu do pracowników central zjednoczeń i zgrupowanych w nich przedsiębiorstw oraz dyrektorzy innych jednostek organizacyjnych bezpośrednio podległych Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w odniesieniu do pracowników tych jednostek,
5)
organy, organizacje i dyrektorzy, o których mowa w pkt 1-4 w odniesieniu do osób wymienionych w § 3 pkt 2 i 3 uchwały.
1.
Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej do wyróżnienia: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie - gdy chodzi o mężatki, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy i stanowisko służbowe, wykształcenie, posiadane odznaczenia, wyczerpujące uzasadnienie wniosku (szczegółowe opisanie zasług ze wskazaniem stażu pracy lub działalności), a w odniesieniu do pracowników ponadto opinię zakładowej organizacji politycznej i związkowej, opinię nadrzędnej jednostki organizacyjnej i właściwego branżowo zarządu okręgowego związku zawodowego.
2.
Wnioski o nadanie odznaki powinny być przedstawione Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych najpóźniej na 2 miesiące przed projektowanym terminem wręczenia odznaki.
1.
Odznaki wręcza się w sposób uroczysty na akademiach organizowanych z okazji "Dnia Budowlanych", "Dnia Chemika" lub w dniach szczególnie uroczystych i ważnych, jak np. święta państwowe, dzień oddania do eksploatacji nowego zakładu produkcyjnego.
2.
Odznakę wręcza Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych lub osoba przez niego upoważniona.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
1.
Ewidencję nadanych odznak prowadzi Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
2.
Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach personalnych pracownika.
1.
W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się nową odznakę lub duplikat dokumentu.
2.
Za ponownie wydaną odznakę pobiera się opłatę w wysokości ceny zakupu.
3.
Odznakę wydaje się nieodpłatnie, jeżeli zniszczenie lub zagubienie nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK Nr 1

OPIS I WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH"

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH"