Monitor Polski

M.P.1975.7.42

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 marca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO
z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego" oraz zasad i trybu jej nadawania.

Na podstawie § 7 uchwały nr 306 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego" (Monitor Polski z 1975 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. Opis i wzór odznaki "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego", zwanej dalej "odznaką", ustala załącznik do zarządzenia.
§  2.
1. Odznaka brązowa może być nadana pracownikowi po 5 latach, a odznaka srebrna po 10 latach nieprzerwanej i nienagannej pracy w przemyśle maszynowym.
2. Odznaka złota może być nadana pracownikowi, który posiada odznakę srebrną, nie wcześniej jednak niż po upływie 2 lat od otrzymania odznaki srebrnej.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach może być nadana odznaka złota lub srebrna bez przepracowania okresu określonego w ust. 1 i 2 i bez uzależnienia od otrzymania uprzednio odznaki niższego stopnia.
4. Osobom wymienionym w § 3 pkt 2 i 3 uchwały nadaje się odznakę w zależności od stopnia zasług, bez uzależnienia od okresu działalności i od otrzymania uprzednio odznaki niższego stopnia.
§  3.
1. Nadanie odznaki może nastąpić na podstawie wniosku:
1) naczelnego dyrektora zjednoczenia (jednostki równorzędnej) - w stosunku do pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu przemysłu maszynowego,
2) właściwego ministra (kierownika urzędu centralnego), wojewody oraz prezydenta miasta wyłączonego z województwa - w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w jednostkach nadzorowanych i podległych tym organom.
2. Wnioski o nadanie odznaki mogą również zgłaszać organizacje społeczne i zawodowe działające w dziedzinie przemysłu maszynowego.
§  4.
1. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi Przemysłu Maszynowego najpóźniej na 2 miesiące przed projektowanym terminem wręczenia odznaki.
2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane dotyczące osoby zgłaszanej do wyróżnienia: imię i nazwisko, nazwisko panieńskie, gdy chodzi o mężatki, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, miejsce pracy i stanowisko służbowe, posiadane odznaczenia państwowe i odznaki oraz wyczerpujące uzasadnienie wniosku (szczegółowy opis zasług oraz wskazanie stażu pracy lub działalności), a w odniesieniu do pracowników ponadto opinię zakładowej organizacji politycznej i związkowej oraz opinię jednostki nadrzędnej.
§  5.
1. Wręczenie odznaki i legitymacji stwierdzającej jej przyznanie odbywa się w sposób uroczysty z okazji "Dnia Metalowca", świąt państwowych lub w innych dniach szczególnie ważnych dla resortu przemysłu maszynowego, jak np. oddanie do eksploatacji nowego obiektu produkcyjnego itp.
2. Odznakę wręcza Minister Przemysłu Maszynowego lub osoba przez niego upoważniona.
§  6. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  7.
1. Ewidencję nadanych odznak prowadzi Ministerstwo Przemysłu Maszynowego.
2. Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.
§  8. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo legitymacji stwierdzającej jej przyznanie wydaje się nową odznakę lub duplikat legitymacji.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

OPIS I WZÓR ODZNAKI "ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO"

Odznaka "Za zasługi dla rozwoju przemysłu maszynowego" składa się z dwóch części, a mianowicie: spinki oraz zawieszonej na niej - kolistej ażurowej plakiety. Spinka ma formę usytuowanego poziomo przekroju walca, w środku którego tkwią wiertła, usytuowane skrętami przeciwstawnie (antytetycznie) w stosunku do osi pionowej. Pośrodku walec ujęty jest w profilowaną obrączkę, stanowiącą zaczep plakiety. Spinka jest w kolorze srebrnym oksydowana.

Plakietka wyobraża łożysko toczne, na którym zakomponowany jest trójkąt, którego wierzchołki stanowią trzy szczęki uchwytu tokarskiego zamocowane na małych kołach zębatych, ujmujących koło zębate, które znajduje się w centrum kompozycji. Wnętrza pólkól zębatych pokryte są emalią - koła środkowego w barwie czerwonej, kół skrajnych - w barwie białej.

Całość powierzchni plakiety ma barwę oksydowanego srebra, z wyjątkiem barwy szczęk uchwytu tokarskiego, która określa stopień odznaki i odpowiednio do stopnia jest brązowa, srebrna lub złota.

Na odwrocie odznaki w otoku znajduje się napis: ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO. Średnica plakiety wynosi 27 mm.

(rysunek pominięty)