Monitor Polski

M.P.1975.17.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 14 maja 1975 r.
w sprawie ustalenia wzoru odznaki "Budowniczy Huty Katowice", zasad i trybu jej nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia.

Na podstawie § 5 uchwały nr 65 Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 1975 r. w sprawie ustanowienia odznaki "Budowniczy Huty Katowice" (Monitor Polski Nr 12, poz. 66) zarządza się, co następuje:
§  1. Opis i wzór odznaki "Budowniczy Huty Katowice" ustala załącznik do zarządzenia.
§  2. Wnioski o nadanie odznaki przedstawia Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Generalny Dyrektor Budowy Huty Katowice.
§  3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, a gdy chodzi o mężatki - również nazwisko panieńskie, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy, stanowisko służbowe, wykształcenie, wyczerpujące uzasadnienie wniosku, a w odniesieniu do pracowników ponadto opinię zakładowej organizacji politycznej i związkowej oraz opinię jednostki nadrzędnej.
§  4.
1. Odznakę wręcza się w sposób uroczysty z okazji świąt państwowych, "Dnia Budowlanych" i innych dni branżowych lub z okazji zakończenia poszczególnych zadań inwestycyjnych związanych z budową Huty Katowice.
2. Odznakę wręcza Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych lub osoba przez niego upoważniona.
§  5. Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  6.
1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Generalna Dyrekcja Budowy Huty Katowice.
2. Fakt nadania, utraty lub pozbawienia odznaki odnotowuje się w aktach osobowych pracownika.
§  7.
1. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki albo dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się nową odznakę lub duplikat dokumentu.
2. Za ponownie wydaną odznakę pobiera się opłatę w wysokości ceny zakupu, chyba że zniszczenie lub zgubienie odznaki nastąpiło w związku z wykonywaniem pracy.
§  8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK

OPIS I WZÓR ODZNAKI "BUDOWNICZY HUTY KATOWICE"

Odznaka "Budowniczy Huty Katowice" wykonana jest w białym metalu srebrzystym, oksydowanym z przetarciem elementów wystających nad powierzchnię do połysku.

Na licowej stronie odznaki znajduje się symboliczny rysunek wielkiego pieca, emblemat budowlanych "B", herb Katowic oraz na wewnętrznym obwodzie koła napis: "Budowniczy Huty Katowice".

Na odwrocie odznaki znajduje się napis: "Nadana przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Obwód odznaki tworzą elementy koła zębatego.

Zawieszenie odznaki stanowi plakietka przedstawiająca układ cegieł polerowany, o oksydowanych spoinach, na odwrocie zaopatrzona w agrafkę.

Wysokość odznaki łącznie z plakietką wynosi 55 mm, średnica odznaki - 27 mm, a grubość odznaki i plakietki - 2 mm.

grafika