Ustalenie wzoru księgi podatkowej dla hodowców zwierząt futerkowych.

Monitor Polski

M.P.1958.100.547

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1958 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1958 r.
w sprawie ustalenia wzoru księgi podatkowej dla hodowców zwierząt futerkowych.

Na podstawie art. 33 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 75) zarządza się, co następuje:
1.
Księgę podatkową nr 9, przewidzianą w § 26a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 listopada 1952 r. w sprawie ksiąg podatkowych dla podatników podlegających opodatkowaniu na zasadach obowiązujących gospodarkę nie uspołecznioną (Dz. U. z 1953 r. Nr 3, poz. 5, z 1956 r. Nr 29, poz. 133 i z 1958 r. Nr 77, poz. 405), należy prowadzić według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.
Objaśnienia załączone do wzoru księgi, o której mowa w ust. 1, stanowią istotną cześć składową tego wzoru.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

KSIĘGA PODATKOWA NR 9 DLA HODOWCÓW ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

Nazwisko i imię podatnika: ..........................................................................................................

Miejsce zamieszkania: .................................................................................................................

Miejsce hodowli zwierząt: ..........................................................................................................

Rodzaj hodowanych zwierząt: ..................................................................................................

Rodzaj zwierząt: lisy - norki.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Objaśnienia do księgi podatkowej nr 9.

1)
Księga podatkowa nr 9 jest przeznaczona dla podatników prowadzących hodowlę zwierząt futerkowych nie będącą działem specjalnym gospodarstwa rolnego, podlegających obowiązkowi podatkowemu w podatku obrotowym. Jeżeli podatnik prowadzi hodowlę różnych rodzajów zwierząt, należy dla każdego rodzaju zwierząt założyć i prowadzić odrębną księgę podatkową.
2)
Zapisy powinny być wnoszone do księgi podatkowej chronologicznie w kolejności dat oraz oznaczane w kolumnie 2 kolejną numeracją biegnącą przez cały rok.
3)
Do księgi podatkowej należy wpisywać przy jej założeniu oraz na koniec miesiąca stan ilościowy:

- stada podstawowego - w kolumnach 4 i 5,

- przychówka - w kolumnach 6 i 7,

- skór zwierząt - w kolumnie 11.

4)
Padnięcie zwierząt należy ujawniać w rubrykach "rozchód".
5)
Przychówek powinien być wpisany do księgi podatkowej w dniu oddzielenia młodych od matki, nie później jednak niż do dnia 1 lipca przychówek norek oraz do dnia 15 lipca przychówek lisów. Pozostałe zdarzenia podlegające ujawnieniu w księdze podatkowej powinny być zewidencjonowane nie później niż z końcem dnia, w którym zdarzenie nastąpiło.
6)
W kolumnach 8 i 9 należy ewidencjonować wszystkie dokonane transakcje sprzedaży, niezależnie od tego, czy przepisy dekretu o postępowaniu podatkowym nakładają na podatnika obowiązek wystawienia rachunku. Dane ilościowe co do sprzedaży zwierząt i skór powinny być wykazane w przedziałce "rozchód" właściwej rubryki ewidencji ilościowej - na poziomie tej linii, na której w kolumnie 8 lub 9 wpisana zostanie kwota transakcji sprzedaży.
7)
Po zakończeniu miesiąca kalendarzowego należy zapisy dokonane w danym miesiącu podkreślić, a kolumny 8 i 9 zsumować. Wynikłe z sumowania liczby należy podkreślić podwójną linią. W kolumnie 11 należy wykazać ilość pozostałych skór na koniec miesiąca. Po zakończeniu okresu rachunkowego należy na oddzielnej stronie księgi podatkowej sporządzić ogólne zestawienie roczne, zawierające ilościowo: stan zwierząt na początku roku, przychód, rozchód oraz ilościowy stan na koniec roku, ogólne roczne zestawienie sprzedaży (miesięczna sumy kolumn 8 i 9) oraz ilości skór pozostałych na koniec roku (kolumna 11).
Wydział/Oddział Finansowy stwierdza, że niniejsza księga została oparafowana jako księga podatkowa nr 9 ob. - firmy ..........................................................................

........... .od dnia .............19... r. do dnia .............. 19... r.

Księga zawiera .......... stronic ponumerowanych i ostemplowanych okrągłą pieczęcią urzędową na stronicach ........................................
dnia .................... 19... r.
(podpis)(pieczęć)