Monitor Polski

M.P.2019.237

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 8/2019 PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349 oraz z 2019 r. poz. 273) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2.  Informację umieszcza się w lokalu wyborczym, w tym także w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
3.  Informacja może zostać sporządzona w druku czarno - białym.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu stosowanej w wyborach do Parlamentu Europejskiego (M.P. poz. 180).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ