Monitor Polski

M.P.2015.730

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzór informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2. Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Informację umieszcza się w lokalu obwodowej komisji do spraw referendum oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
4. Informacja, o której mowa w ust. 1, może zostać sporządzona w druku czarno-białym.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWYM ZARZĄDZONYM NA DZIEŃ 6 WRZEŚNIA 2015 R.

wzór

* głosujący może udzielić odpowiedzi na każde postawione pytanie, stawiając na karcie do głosowania znak "X" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok odpowiedzi pozytywnej "TAK" albo w kratce z lewej strony obok odpowiedzi negatywnej "NIE"

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w obu kratkach w odpowiedzi na dane pytanie

* niepostawienie znaku "X" w żadnej z kratek w odpowiedzi na dane pytanie

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM