Monitor Polski

M.P.2019.437

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373, z 2018 r. poz. 2243 oraz z 2019 r. poz. 371 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór i wielkość emisji banknotu o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Banknot, o którym mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 31 maja 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR I WIELKOŚĆ EMISJI BANKNOTU

Wartość nominalna100 zł
WzórCechy graficzneStrona przednia:

w środkowej części banknotu, w ozdobnym medalionie, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, portret króla Władysława II Jagiełły, w kolorze ciemnozielonym oraz, z lewej strony portretu, półkolem, napis: WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO, w kolorze ciemnobrązowym. Z lewej strony medalionu, u góry, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis: NARODOWY / BANK / POLSKI, w kolorze ciemnozielonym. Poniżej ozdobna rozeta w kolorach jasnozielonym, niebieskim i jasnofioletowym. Na rozecie widoczne, w zależności od kąta patrzenia - napis: STO, litery: NBP i liczba: 100. Poniżej rozety napis: WARSZAWA /14 GRUDNIA 2018 r., poniżej napis: PREZES i podpis, a pod nim napis: GŁÓWNY / SKARBNIK i podpis, w kolorze ciemnozielonym. Na dole oznaczenie serii i numeru, w kolorze czarnym. W tle godła, napisów i oznaczenia serii i numeru stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej w kolorach jasnozielonym i jasnofioletowym. Z lewej strony banknotu, u góry i symetrycznie na dole, dwa niezadrukowane pola, których wypełnienia, zadrukowane na stronie odwrotnej, w formie trzech pasów, widoczne są pod światło. Z lewej strony rozety, mikrodrukiem, prostopadle, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorze jasnozielonym. W lewym górnym rogu, prostopadle, liczba: 100, w kolorze ciemnozielonym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony liczby, prostopadle, linia w kolorze jasnozielonym, z ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony linii, prostopadle, napis: STO ZŁOTYCH, w kolorze jasnozielonym. W lewym dolnym rogu, umożliwiające określenie wartości banknotu przy pomocy dotyku, oznaczenie w kształcie równoramiennego wypukłego krzyża, w kolorze ciemnozielonym, wypełnionego ornamentem w kolorze białym. Z prawej strony prostopadle zapisanej liczby: 100 oraz oznaczenia w kształcie równoramiennego krzyża, drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Z prawej strony banknotu, u góry, liczba: 100, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, obwiedziona białym polem. W jej tle wyodrębniona płaszczyzna w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, wypełniona kompozycją z powtarzającego się, mikrodrukiem, napisu: RP oraz ornamentu w kolorze białym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Poniżej płaszczyzny owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze jasnozielonym (uzupełnienie elementów w kolorze oliwkowym znajduje się na stronie odwrotnej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu, na tle ornamentu gotyckiego w kolorze białym, obwiedzionego linią w kolorze zielonym, rozeta wydrukowana farbą zmienną optycznie, zmieniającą kolor, w zależności od kąta patrzenia, ze złotego na zielony. Poniżej wyodrębniona płaszczyzna w kolorach jasnozielonym i oliwkowym. Na płaszczyźnie widoczna, w zależności od kąta patrzenia - korona w owalu lub liczba: 100. Na płaszczyźnie, u dołu, z lewej strony, napis: DEL. A. HEIDRICH SC. S. DOUBTFIRE, w kolorze ciemnozielonym. Z prawej strony owalu i rozety, na tle ornamentu, pionowe oznaczenie serii i numeru, w kolorze czerwonym. W tle owalu i rozety oraz w górnej części powtarzająca się liczba: 100. Tło banknotu pokryte giloszem w kolorach zielonym, jasnozielonym, oliwkowym, niebieskim i fioletowym

Strona odwrotna:

w środkowej części banknotu stylizowany wizerunek tarczy z orłem z nagrobka króla Władysława II Jagiełły, w kolorze ciemnozielonym; u jej podnóża hełm i płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze, w kolorze ciemnozielonym. Z lewej strony tarczy zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, w kolorze białym, obwiedziony liniami w kolorach oliwkowym i pomarańczowym. U góry napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Powyżej środkowej części napisu, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarańczowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach oliwkowym i jasnobrązowym. Poniżej tarczy prostokątna płaszczyzna z ornamentu w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Na niej, z lewej strony, liczba: 100, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym, obwiedziona białym polem, z prawej struny napis: STO / ZŁOTYCH, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Nad płaszczyzną, mikrodrukiem, powtarzający się napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, w kolorach ciemnobrązowym i ciemnozielonym. Poniżej płaszczyzny, mikrodrukiem, powtarzający się napis: NARODOWY BANK POLSKI, w kolorze pomarańczowym, w półkolach, rozdzielony liniami w kolorach oliwkowym i jasnobrązowym. Poniżej płaszczyzny, z prawej strony, litery: PWPW, w kolorze jasnobrązowym. Z lewej strony wizerunku tarczy z orłem, u góry, na tle wstęgi wypełnionej giloszem w kolorach oliwkowym, pomarańczowym i beżowym, owal w kolorze białym, a na jego tle elementy graficzne w kolorze oliwkowym (uzupełnienie elementów w kolorze jasnozielonym znajduje się na stronie przedniej banknotu). Element graficzny - korona w owalu, w całości widoczny pod światło. Poniżej owalu i zarysu zamku kompozycja linii w kolorach beżowym i oliwkowym, układających się w liczby: 100. Na tle zarysu zamku drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Z prawej strony wizerunku tarczy z orłem, u góry, ozdobna wstęga wypełniona giloszem w kolorach pomarańczowym, oliwkowym, zielonym, brązowym i szarym. Częściowo na tle wstęgi i poniżej - rozeta w kolorach białym i brązowym, wypełniona w górnej części giloszem w kolorach brązowym i pomarańczowym. Poniżej wstęgi oraz w dolnej części rozety - kompozycja linii w kolorach beżowym, oliwkowym i zielonym, układająca się w liczby: 100. Poniżej rozety klauzula: BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ / NARODOWY BANK POLSKI / SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM / PŁATNICZYM W POLSCE, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym. Poniżej klauzuli drobne kółka w kolorze jasnozielonym. Na górze banknotu i symetrycznie na dole, dwa pola w kolorze białym, wypełnione trzema pasami w kolorach brązowym i pomarańczowym. W prawym górnym rogu, na tle wstęgi, liczba: 100, w kolorach ciemnozielonym i ciemnobrązowym, wypełniona ornamentem w kolorze białym. W prawym dolnym rogu litery: NBP, obwiedzione liniami w kolorze oliwkowym i wypełnione liniami w kolorze beżowym

Kolory zasadniczeciemnozielony, oliwkowy, jasnofioletowy
Zabezpieczenia widoczne w świetle UVNa stronie przedniej:

kwadrat z napisem: 100 / ZŁ, u dołu z lewej strony portretu - w kolorze seledynowym, wyodrębniona płaszczyzna w prawym dolnym rogu - w kolorze seledynowym, fragmenty giloszu powyżej portretu i z jego prawej strony - w kolorze seledynowym, numeracja w prawej części banknotu - w kolorze pomarańczowym.

Na stronie odwrotnej:

fragmenty wstęg wypełnionych giloszem, półkoliste napisy mikrodrukiem: NARODOWY BANK POLSKI, na górze i dole banknotu, fragmenty kompozycji linii układających się w liczby: 100, po obu stronach wizerunku orła, dwa symetrycznie położone pola na górze i dole banknotu - w kolorze żółtym

Papierkolorbiały
znak wodnyportret króla Władysława II Jagiełły i, prostopadle, liczba: 100
nitka zabezpieczającanitka w lewej części banknotu, z powtarzającym się napisem: 100 ZŁ oraz jego odbiciem lustrzanym
Numeracjakolorczarny 1 czerwony
seriadwie wielkie litery
numersiedmiocyfrowy
rozmieszczeniena stronie przedniej, litery serii i cyfry numeru jednej numeracji w lewej części banknotu, na dole, w układzie poziomym, pod napisami: GŁÓWNY / SKARBNIK i pod jego podpisem, drugiej numeracji - w prawej części banknotu, w układzie pionowym
Wymiary138 x 69 mm
Techniki dodatkoweprzezroczysta warstwa ochronna na stronie przedniej i odwrotnej banknotu
Wielkość emisji (w sztukach)do 1 300 000 000