Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2012.484

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 2 lipca 2012 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia - z serii "Zabytki kultury materialnej w Polsce" - Krzemionki Opatowskie.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 18 lipca 2012 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość2 zł
Cechy graficznestrona głównaWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-12, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.
strona odwrotnaU góry stylizowany wizerunek ostrza siekiery z krzemienia pasiastego. Poniżej, stylizowane wizerunki narzędzi górniczych: rekonstrukcja kilofa z krzemiennym ostrzem, krzemienne ostrze kilofa bez oprawy, dźwignia z rogu jeleniego oraz kamienne ostrze kilofa. U dołu, po lewej stronie, stylizowany wizerunek "oranta" z wyrobiska podziemnego kopalni, tj. schematycznie ujętej sylwetki ludzkiej z rozpostartymi ramionami. U góry, półkolem, napis: KRZEMIONKI OPATOWSKIE.
Brzeg (bok) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach) 8,15
Średnica

(w milimetrach)

27,00
StopCuAl5Zn5Sn1
Wielkość emisji

(w sztukach)

800 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 20 ZŁ

Wartość20 zł
Cechy graficznestrona głównaZ lewej strony, na tle stylizowanego fragmentu komory poeksploatacyjnej w neolitycznej kopalni krzemienia, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Nad orłem oznaczenie roku emisji: 2012. Po prawej stronie orła napis: 20 ZŁ. U dołu napis: RZECZPOSPOLITA/POLSKA. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW.
strona odwrotnaU dołu, po prawej stronie, na tle stylizowanego fragmentu komory poeksploatacyjnej w neolitycznej kopalni krzemienia, inkrustowany krzemień pasiasty. Po lewej stronie stylizowany wizerunek kilofa górniczego z rogu jeleniego. U dołu, półkolem, napis: KRZEMIONKI OPATOWSKIE.
Brzeg (bok) Gładki
Masa (w gramach) 28,28
Średnica

(w milimetrach)

38,61
PróbaAg 925/1000 oraz krzemień pasiasty
Wielkość emisji

(w sztukach)

do 45 000