Monitor Polski

M.P.2011.97.981

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 listopada 2011 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 20 października 2011 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, z serii "Polscy podróżnicy i badacze" - Ferdynand Ossendowski, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się:
1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Polscy podróżnicy i badacze" - Ferdynand Ossendowski.

§  2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 4 listopada 2011 r.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość2 zł
Cechy graficzneStrona

główna

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-11, poniżej orła napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW
strona odwrotnaStylizowany wizerunek popiersia Ferdynanda Ossendowskiego. Z lewej strony napis: 1876/1945. Pod nim stylizowany fragment róży wiatrów. W dolnej części, na tle wizerunku popiersia, faksymile podpisu Ferdynanda Ossendowskiego. U góry, półkolem, napis: FERDYNAND OSSENDOWSKI
Brzeg (bok)Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach)8,15
Średnica (w milimetrach)27,00
StopCuAl5Zn5Sn1
Wielkość emisji (w sztukach)900 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość10 zł
Cechy graficznestrona

główna

U góry, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Poniżej wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Centralnie, stylizowane wizerunki dwóch starych samochodów. Pod nimi faksymile podpisu Ferdynanda Ossendowskiego, a poniżej napis: 10 ZŁ. Z lewej strony stylizowany fragment róży wiatrów. U dołu, z prawej strony, półkolem, oznaczenie roku emisji: 2011. Pod ortem, po prawej stronie, znak mennicy: MW
strona odwrotnaStylizowany wizerunek Ferdynanda Ossendowskiego, na tle zarysu cienia postaci i stylizowanego fragmentu globusa z zaznaczoną siecią południków i równoleżników. Po prawej stronie napis: 1876/1945. Pod nim stylizowane wizerunki książek. U góry, półkolem, napis: FERDYNAND OSSENDOWSKI
Brzeg (bok)Gładki
Masa (w gramach)14,14
Średnica (w milimetrach)32,00
PróbaAg 925/1000
Wielkość emisji (w sztukach)50 000
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.