Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki Rzeczypospolitej" - Krzeszów, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2010.82.983

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2010 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, z serii "Zabytki Rzeczypospolitej" - Krzeszów, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 20 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2)
wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Zabytki Rzeczypospolitej" - Krzeszów.

1.
Monetę, o której mowa w § 1 pkt 1, wprowadza się do obiegu z dniem 29 listopada 2010 r.
2.
Monetę, o której mowa w § 1 pkt 2, wprowadza się do obiegu z dniem 24 listopada 2010 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164 oraz z 2010 r. Nr 109, poz. 709.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 20 ZŁ

Wartość20 zł
Cechy graficznestrona głównaCentralnie, stylizowany wizerunek rzeźby znajdującej się nad portalem głównym Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie, przedstawiającej Najświętszą Marię Pannę Niepokalaną. W tle wnętrze Bazyliki. Z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod nim napis: ZŁ20. U dołu półkolem oznaczenie roku emisji: 2010 oraz napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
strona odwrotnaStylizowany wizerunek fragmentu fasady Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. Środkowa część wizerunku wykonana z ceramiki. U dołu stylizowany napis: KRZESZÓW.
Brzeg (bok) gładki
Masa (w gramach) 28,28
Średnica

(w milimetrach)

38,61
PróbaAg 925/1000 oraz element ceramiczny
Wielkość emisji

(w sztukach)

50 000

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość2 zł
Cechy graficznestrona głównaWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-10, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.
strona odwrotnaCentralnie, stylizowany wizerunek Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. Po prawej stronie półkolem napis: KRZESZÓW.
Brzeg (bok) Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami
Masa (w gramach) 8,15
Średnica

(w milimetrach)

27,0
StopCuAl5Zn5Sn1
Wielkość emisji

(w sztukach)

1 000 000