Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2008.86.761

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzór, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 200 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 19 listopada 2008 r.
Monetę, o której mowa w § 2, wprowadza się do obiegu z dniem 17 listopada 2008 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZORY, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ I 200 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

PróbaWielkość emisji (w sztukach)
strona głównastrona odwrotna
10 złU góry z prawej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W środku stylizowany wizerunek znaczka pocztowego przedstawiający stylizowane wizerunki gońca pocztowego na koniu grającego na trąbce oraz drzew, zmieniające kolor w zależności od kąta patrzenia. W tle znaczka stylizowany wizerunek mapy pocztowej oraz z prawej strony fragment wizerunku zegara dyliżansowego. Z lewej strony napis: 10/ZŁ. Pod napisem pionowo oznaczenie roku emisji: 2008. U dołu napis: RZECZPOSPOLITA/POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.W środku stylizowany wizerunek gońca pocztowego z XVI wieku. W tle stylizowany fragment miedziorytu z XVII wieku z wizerunkiem zajazdu. U dołu z lewej strony napis: 450/LAT. Pod nim stylizowany wizerunek trąbki pocztowej. Z lewej strony i u góry półkolem napis: POCZTY POLSKIEJ.gładki14,1432,0Ag 925/1000 hologram135.000
200 złZ prawej strony u dołu wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej na tle fragmentu znaczka pocztowego. W środku stylizowany znaczek pocztowy z fragmentem wizerunku akwareli przedstawiającej zmianę koni na stacji pocztowej. U dołu z lewej strony napis: 200/ZŁ. Z lewej strony i u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Z prawej strony pionowo oznaczenie roku emisji: 2008. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.W środku stylizowany wizerunek znajdującego się na moście gońca pocztowego z XIX wieku na koniu. Pod nim stylizowany wizerunek herbu Rzeczypospolitej z czasów króla Zygmunta Augusta. Z lewej strony fragment stylizowanego wizerunku Katedry Wawelskiej oraz Zamku Królewskiego na Wawelu. Z prawej strony stylizowany fragment placu św. Marka w Wenecji oraz zarysy fragmentów dwóch gondoli. U dołu z lewej strony napis: 450/LAT. Pod liczbą 450 stylizowany wizerunek trąbki pocztowej. U góry półkolem napis: POCZTY POLSKIEJ.gładki15,5027,0Au 900/100011.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

StopWielkość emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotna
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-08, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Stylizowany wizerunek gońca pocztowego z początku XVIII wieku na koniu. U dołu z prawej strony napis: 450 LAT. Pod napisem stylizowany wizerunek trąbki pocztowej. U góry półkolem napis: POCZTY POLSKIEJ.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.8,1527,0CuAl5Zn5Sn11.400.000