Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2008.24.239

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 17 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 10 zł i 100 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 26 marca 2008 r.
Monetę, o której mowa w § 2, wprowadza się do obiegu z dniem 28 marca 2008 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WZORY, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ I 100 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa (w gramach)Średnica (w milimetrach)Stop/próbaWielkość emisji (w sztukach)
strona głównastrona odwrotna
10 złZ lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Centralnie i z prawej strony wizerunki sylwetek ludzkich. Z prawej strony ukośnie napis: ... byliśmy tłumem bezimiennym. U dołu z prawej strony napis: 10 ZŁ. Z lewej strony i u góry w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2008. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Centralnie napis: SYBIRACY. W tle stylizowany wizerunek lasu i jego odbicie. U dołu cyrkonia.gładki14,1432,0Ag 925/1000 cyrkonia135.000
100 złZ lewej strony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony sylwetki ludzkie na tle pni drzew. Z prawej strony pionowo napis: 100 ZŁ. Z lewej strony i u dołu w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2008. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Stylizowane wizerunki: z prawej strony starszej kobiety z dziewczynką oraz z lewej strony fragmentu chaty z widocznym oknem, rozdzielone stylizowanym wizerunkiem pnia drzewa. Z prawej strony półkolem napis: SYBIRACY.gładki8,021,0Au 900/100012.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WZÓR, STOP, MASA i WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg (bok)Masa (w gramach)Średnica (w milimetrach)Stop/próbaWielkość emisji (w sztukach)
strona głównastrona odwrotna
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-08, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ, w otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunki sylwetek ludzkich na tle pni drzew. U dołu napis: SYBIRACY.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami.8,1527,0CuAl5Zn5Sn11.500.000