Ustalenie wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.

Monitor Polski

M.P.2004.4.62

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2004 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzory, stop, próbę, masę i wielkość emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Monety, o których mowa w § 1 i 2, wprowadza się do obiegu z dniem 28 stycznia 2004 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53, poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 126, poz. 1070 i Nr 141, poz. 1178 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594, Nr 137, poz. 1303, Nr 209, poz. 2035 i Nr 228, poz. 2260.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORY, STOP, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONET NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ I 20 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Średnica

(w milimetrach)

Stop/próbaWielkość

emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotna
2 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2004, poniżej napis: ZŁ 2 ZŁ.

Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Wizerunki dwóch morświnów. U góry i z prawej strony półkolem napis: MORŚWIN Phocoena phocoena. U dołu fragment stylizowanej mapy Polski.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami 8,1527,0CuAl5Zn5Sn1800.000
20 złWizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem oznaczenie roku emisji: 2004, poniżej napis: ZŁ 20 ZŁ. Po bokach łap orła wizerunki flagi państwowej. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunki dwóch morświnów. U góry półkolem napis: MORŚWIN. U dołu na tle fragmentu stylizowanej mapy Polski napis: Phocoena phocoena.gładki28,2838,61Ag 925/1000 56.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

WartośćCechy graficzneBrzeg

(bok)

Masa

(w gramach)

Stop/próbaWielkość emisji

(w sztukach)

strona głównastrona odwrotnaŚrednica

(w milimetrach)

2 złNa tle stylizowanej mapy Polski wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Wokół napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2004. U dołu napis: zł 2 zł. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.Wizerunek herbu województwa dolnośląskiego. U góry półkolem napis: WOJEWÓDZTWO, u dołu półkolem napis: DOLNOŚLĄSKIE.Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni rozdzielony gwiazdkami8,1527,0CuAl5Zn5Sn1700.000