Monitor Polski

M.P.2018.872

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 75 § 8 oraz art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla wyborów do rad gmin w gminach liczących do 20 tysięcy mieszkańców, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§  2.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla wyborów do rad gmin w gminach liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§  3.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla wyborów do rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
§  4.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla wyborów do rad powiatów, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.
§  5.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla wyborów do sejmików województw, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
§  6.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 6 do uchwały.
§  7.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 482 § 3 Kodeksu wyborczego, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały.
§  8.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), stanowiący załącznik nr 8 do uchwały.
§  9.  Ustala się wzór protokołu głosowania w obwodzie dla ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przeprowadzanych w sytuacji, o której mowa w art. 473 § 4 Kodeksu wyborczego, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały.
§  10.  Ustala się wzór protokołu przekazania dokumentów obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania przez obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.
§  11.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 882 i 1053 oraz z 2015 r. poz. 921).
§  12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATÓW NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZÓR

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA*)

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10  1  

WZÓR

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA DOKUMENTÓW OBWODOWEJ KOMISJI DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA PRZEZ OBWODOWĄ KOMISJĘ DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA

wzór

1 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 17 września 2018 r. (M.P.2018.956) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 17 września 2018 r.