Ustalenie wzorów pieczęci komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1990.37.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 1990 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 5 października 1990 r.
w sprawie ustalenia wzorów pieczęci komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 67, poz. 398) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Pieczęcie komisji wyborczych sporządzane są według następujących wzorów:
1)
pieczęcią Państwowej Komisji Wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła państwowego, a w otoku napis: "Państwowa Komisja Wyborcza",
2)
pieczęcią wojewódzkiej komisji wyborczej jest pieczęć okrągła o średnicy 35 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji,
3)
pieczęcią obwodowej komisji wyborczej jest pieczęć o średnicy 25 mm, z napisem określającym nazwę i siedzibę komisji oraz numer obwodu głosowania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.