Monitor Polski

M.P.1962.30.140

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 8 lutego 1962 r.
w sprawie ustalenia wzorów licencji członków personelu lotniczego i wzoru zaświadczenia o uznaniu ważności obcej licencji.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 82 ust. 2 prawa lotniczego (Dz. U. z 1935 r. Nr 69, poz. 437, z 1945 r. Nr 48, poz. 273 i Nr 50, poz. 282) oraz § 23 ust. 3 w związku z § 34 ust. 3 rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 września 1961 r. o personelu lotniczym (Dz. U. Nr 45, poz. 236) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się:
1) wzory licencji członków personelu lotniczego, stanowiące załączniki nr 1–15 do niniejszego zarządzenia;
2) wzór zaświadczenia o uznaniu ważności licencji wydanej lub potwierdzonej przez właściwy organ obcego państwa, stanowiący załącznik nr 16 do niniejszego zarządzenia.
2. Licencje i zaświadczenie powinny mieć format A6.
3. Kolory okładek licencji ustalone są w pkt 5.1.3. załącznika do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 7 września 1961 r. o personelu lotniczym (Dz. U. Nr 45, poz. 236).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

LICENCJA PILOTA SAMOLOTOWEGO TURYSTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

LICENCJA PILOTA SAMOLOTOWEGO ZAWODOWEGO II KLASY

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

LICENCJA PILOTA SAMOLOTOWEGO ZAWODOWEGO I KLASY

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

LICENCJA PILOTA SAMOLOTOWEGO LINIOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 5

LICENCJA PILOTA SZYBOWCOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 6

LICENCJA PILOTA BALONU WOLNEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 7

LICENCJA PILOTA ŚMIGŁOWCOWEGO TURYSTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 8

LICENCJA PILOTA ŚMIGŁOWCOWEGO ZAWODOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 9

LICENCJA SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 10

LICENCJA NAWIGATORA

ZAŁĄCZNIK  Nr 11

LICENCJA MECHANIKA POKŁADOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 12

LICENCJA RADIOOPERATORA POKŁADOWEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 13

LICENCJA MECHANIKA OBSŁUGI NAZIEMNEJ II KLASY

ZAŁĄCZNIK  Nr 14

LICENCJA MECHANIKA OBSŁUGI NAZIEMNEJ I KLASY

ZAŁĄCZNIK  Nr 15

LICENCJA KONTROLERA RUCHU LOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK  Nr 16

Zaświadczenie