Ustalenie wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Monitor Polski

M.P.2006.70.711

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2010 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 października 2006 r.
w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm. 1 ) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1.
Karta do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta drukowana jest na papierze koloru różowego, jednakowym rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w danej gminie lub mieście. Dopuszcza się użycie papieru z jednostronnie naniesionym kolorem po stronie zadrukowanej.
2.
Karta do głosowania jest zadrukowana jednostronnie i ma format A-5, A-4 lub A-3 albo B-5, B-4 lub B-3, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów. W razie stosowania karty do głosowania formatu A-4 lub większego, nazwiska kandydatów mogą być umieszczone w jednej lub w dwóch kolumnach. Numerację przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.
3. 2
Karta do głosowania w górnej części z lewej strony jest opatrzona oznaczeniem "Wybory ................................................................................." oraz nazwą gminy lub miasta, a pośrodku, w górnej części karty jest umieszczony napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu ........ r.", a poniżej - "Kandydaci na (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta".
4.
Nazwiska i imiona kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imionami każdego kandydata umieszczona jest w kolejności liczba porządkowa, kratka przeznaczona na oddanie głosu, a pod nazwiskiem i imionami kandydata umieszczona jest nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego, który zgłosił kandydata. Druk nazwy lub skrótu nazwy komitetu wyborczego wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw i skrótów nazw komitetów wyborczych.
5.
Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie drukuje się odcisk pieczęci gminnej (miejskiej) komisji wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
6.
Wzory kart do głosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
7.
W wypadku głosowania na jednego kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, karta do głosowania ma format A-6, a z lewej strony przed nazwiskiem kandydata umieszcza się symetrycznie wyraz "TAK" i odpowiednią kratkę, a niżej wyraz "NIE" i odpowiednią kratkę. Przepisy ust. 1 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
8.
Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
9. 3
W ponownym głosowaniu karta do głosowania jest drukowana na papierze koloru różowego i ma format A-6. W górnej części karty pośrodku jest umieszczony napis "KARTA DO GŁOSOWANIA w wyborach (odpowiednio) wójta, burmistrza, prezydenta miasta w ponownym głosowaniu w dniu ........ r.". Przepisy ust. 1 i ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.
10.
Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 9, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
11. 4
Wzór karty do głosowania w ponownym głosowaniu, w sytuacji o której mowa w ust. 7, stanowi załącznik nr 5 do uchwały.
Karta do głosowania w wyborach przedterminowych wójta, burmistrza i prezydenta miasta wykonywana jest według zasad określonych w § 1.
Tracą moc przepisy uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2002 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady miasta stołecznego Warszawy i rad dzielnic w mieście stołecznym Warszawie oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M. P. Nr 45, poz. 677 i Nr 52, poz. 734 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 449 i Nr 45, poz. 782) dotyczące spraw uregulowanych niniejszą uchwałą.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK Nr  3 6

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wybory .......................................................................x) ...........................................................

(Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta) (nazwa gminy/miasta)

w wyborach .............................................................................x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

w dniu ......................................r..

Kandydat na ................................................................x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

zgłoszony przez .....................................................................................................

(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

TAK []

......................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

NIE []

INFORMACJA

Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Postawienie znaku "x" w obu kratkach albo niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci (pieczęć gminnej - miejskiej

obwodowej komisji wyborczej) komisji wyborczej)

x) Umieścić odpowiednio.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

 WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5 7

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA

Wybory ............................................................. x) .......................................................

(Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta) (nazwa gminy/miasta)

w wyborach ............................................................x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

w ponownym głosowaniu

w dniu .................................. r.

Kandydat na ..........................................................x)

(wójta, burmistrza, prezydenta miasta)

zgłoszony przez ..............................................................................................

(nazwa lub skrót nazwy komitetu wyborczego)

TAK []

.....................................................................

(nazwisko i imię - imiona)

NIE []

INFORMACJA

Głosując za wyborem kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Głosując przeciwko wyborowi kandydata, stawia się znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Postawienie znaku "x" w obu kratkach albo niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

(miejsce na umieszczenie pieczęci (pieczęć gminnej - miejskiej

obwodowej komisji wyborczej) komisji wyborczej)

x) Umieścić odpowiednio.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.
2 § 1 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) uchwały z dnia 11 października 2010 r. (M.P.10.75.947) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 października 2010 r.
3 § 1 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) uchwały z dnia 11 października 2010 r. (M.P.10.75.947) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 października 2010 r.
4 § 1 ust. 11 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) uchwały z dnia 11 października 2010 r. (M.P.10.75.947) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 października 2010 r.
5 § 2 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 15 lutego 2007 r. (M.P.07.12.120) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 lutego 2007 r.
6 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 11 października 2010 r. (M.P.10.75.947) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 października 2010 r.
7 Załącznik nr 5 dodany przez § 1 pkt 3 uchwały z dnia 11 października 2010 r. (M.P.10.75.947) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 października 2010 r.