Ustalenie wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1993.46.444

Akt utracił moc
Wersja od: 22 sierpnia 1997 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 sierpnia 1993 r.
w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 97 ust. 4 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
1.
Karta do głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu drukowana jest na papierze koloru białego, jednakowym - w danym okręgu wyborczym - rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich list kandydatów.
2.
Karta do głosowania w wyborach do Sejmu składa się z odpowiedniej liczby zbroszurowanych i połączonych stron, o formacie A-5 lub formacie A-4, zadrukowanych jednostronnie.
3.
Każda strona w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy nr ........" i nazwą miejscowości, w której mieści się siedziba okręgowej komisji wyborczej, a pośrodku - oznaczeniem "Str. ........." /(numer).

Pośrodku pierwszej strony, w górnej jej części, umieszczony jest napis "Karta do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na okręgowe listy kandydatów na posłów w dniu ...Strony od 1 do ........".

4.
Każda strona jest podzielona pionową linią (liniami) na równe części przeznaczone dla poszczególnych list kandydatów. Listy umieszcza się w kolejności ich numerów, licząc od strony lewej do prawej. Nazwiska kandydatów z tej samej listy mogą być umieszczone w dwóch kolumnach.
5.
Każda lista kandydatów oznaczona jest nazwą lub skrótem nazwy statutowego organu partii, organizacji politycznej lub społecznej bądź komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców lub komitetu wyborczego koalicji, który zgłosił listę kandydatów.
6.
Na każdej stronie karty do głosowania w jej dolnej części podana jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie umieszczony w procesie druku odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej. Miejsce na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej oznaczone jest wyłącznie na pierwszej stronie karty do głosowania w jej lewej dolnej części.
7.
Wzór karty do głosowania w wyborach do Sejmu stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały.
1.
Karta do głosowania na kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu drukowana jest na papierze koloru żółtopomarańczowego, jednakowym - w danym okręgu wyborczym - rodzajem i wielkością czcionki dla wszystkich kandydatów na senatorów.
2.
Karta do głosowania w wyborach do Senatu ma format A-4 lub A-5, w zależności od liczby zarejestrowanych kandydatów na senatorów. W razie stosowania karty formatu A-4, nazwiska kandydatów na senatorów mogą być umieszczone w więcej niż jednej pionowej kolumnie. Numerację przy nazwiskach kandydatów rozpoczyna się od górnej części kolumny nazwisk umieszczonej po lewej stronie karty.
3.
Karta do głosowania w górnej części z lewej strony opatrzona jest oznaczeniem "Okręg wyborczy województwo ...........", a pośrodku, w górnej części karty, umieszczony jest napis "Karta do głosowania w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ....... Kandydaci na senatorów".
4.
Nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów umieszczone są na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej. Pod nazwiskiem każdego z kandydatów umieszcza się pełną nazwę statutowego organu partii, organizacji politycznej lub społecznej bądź komitetu wyborczego utworzonego przez wyborców lub komitetu wyborczego koalicji, który zgłosił kandydata. Druk nazwy wykonuje się mniejszą czcionką, jednakową dla wszystkich nazw.
5. 1
Na karcie do głosowania w jej dolnej części umieszczona jest informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu oraz po prawej stronie umieszczony w procesie druku odcisk pieczęci właściwej okręgowej komisji wyborczej, a po lewej stronie - oznaczenie miejsca na umieszczenie pieczęci obwodowej komisji wyborczej.
6.
Wzór karty do głosowania w wyborach do Senatu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA OKRĘGOWE LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW W DNIU ......

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA OKRĘGOWE LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW W DNIU......

(pominięty)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 2

KARTA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU ......

(pominięty)
1 § 2 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały z dnia 12 sierpnia 1997 r. (M.P.97.52.495) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 sierpnia 1997 r.
2 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały z dnia 12 sierpnia 1997 r. (M.P.97.52.495) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 sierpnia 1997 r.