Monitor Polski

M.P.2006.74.739

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 2006 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 18 października 2006 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
2. Informację sporządza się:
1) w gminach liczących do 20.000 mieszkańców - według załącznika nr 1 do uchwały;
2) w gminach liczących powyżej 20.000 mieszkańców - według załącznika nr 2 do uchwały;
3) w miastach na prawach powiatu - według załącznika nr 3 do uchwały;
4) dla miasta stołecznego Warszawy - według załącznika nr 4 do uchwały;
5) w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie na kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta - według załącznika nr 5 do uchwały.
3. W przypadku obsadzenia mandatów radnych bez głosowania lub nieprzeprowadzania wyborów w okręgu na skutek niezarejestrowania żadnej listy kandydatów, a także w przypadku niezarejestrowania żadnego kandydata na wójta i nieprzeprowadzania w związku z tym wyborów bezpośrednich, odpowiednie części z wzorów informacji należy pominąć lub przekreślić.
4. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.

W WYBORACH DO RADY GMINY

W GMINIE LICZĄCEJ DO 20.000 MIESZKAŃCÓW

* karta do głosowania jest koloru białego

* można głosować na tylu kandydatów, ilu radnych jest wybieranych w okręgu lub na mniejszą liczbę kandydatów

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk kandydatów z jednej listy lub z różnych list

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na większą liczbę kandydatów niż radnych jest wybieranych w okręgu

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO RADY POWIATU

* karta do głosowania jest koloru żółtego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

* karta do głosowania jest koloru niebieskiego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na więcej niż jednego kandydata

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA

(w przypadku głosowania na jednego kandydata)

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* postawi znak "x" w obu kratkach

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.

W WYBORACH DO RADY GMINY

W GMINIE LICZĄCE POWYŻEJ 20.000 MIESZKAŃCÓW

* karta do głosowania jest koloru białego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO RADY POWIATU

* karta do głosowania jest koloru żółtego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

* karta do głosowania jest koloru niebieskiego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na więcej niż jednego kandydata

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

W WYBORACH WÓJTA - BURMISTRZA

(w przypadku głosowania na jednego kandydata)

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* postawi znak "x" w obu kratkach

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.

W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ

W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU

* karta do głosowania jest koloru białego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

* karta do głosowania jest koloru niebieskiego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH BURMISTRZA - PREZYDENTA MIASTA

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na więcej niż jednego kandydata

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

W WYBORACH WÓJTA - PREZYDENTA MIASTA

(w przypadku głosowania na jednego kandydata)

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* postawi znak "x" w obu kratkach

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 R.

W WYBORACH DO RADY M.ST. WARSZAWY

* karta do głosowania jest koloru białego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

* karta do głosowania jest koloru żółtego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej tylko listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

* karta do głosowania jest koloru niebieskiego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z jednej listy

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na kandydatów z różnych list

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

* postawi znak "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego z listy kandydatów

W WYBORACH PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na więcej niż jednego kandydata

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

W WYBORACH PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

(w przypadku głosowania na jednego kandydata)

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "x" w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* postawi znak "x" w obu kratkach

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA W DNIU 26 LISTOPADA 2006 R.

* karta do głosowania jest koloru różowego

* wyborca głosuje, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

* odda głos na więcej niż jednego kandydata

* nie postawi znaku "x" w żadnej kratce