Monitor Polski

M.P.2019.784

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 86/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się wzór:
1) informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata na senatora, określony w załączniku nr 1 do uchwały;
2) informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano tylko jednego kandydata na senatora, określony w załączniku nr 2 do uchwały.
2.  Informację umieszcza się w lokalu wyborczym, w tym także w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać sporządzone w druku czarno-białym.
§  2.  Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 września 2015 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania stosowanej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. poz. 908).
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH:

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce
* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano więcej niż jednego kandydata)

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata
* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce
* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez okręgową komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH:

DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście
* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce
* postawienie znaku "X" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy unieważnionej przez okręgową komisję wyborczą

DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

(w okręgach wyborczych, w których zarejestrowano tylko jednego kandydata)

wzór

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata
* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "X" w obu kratkach
* niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ