Monitor Polski

M.P.2015.253

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Informacja w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Informacja w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
4. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać sporządzone w druku czarno-białym.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata

* niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na dwóch kandydatów

* niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ