Monitor Polski

M.P.2014.896

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 2014 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 6 października 2014 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Na podstawie art. 48 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
2. Informacja w wyborach:
1) do rad gmin i miast niebędących miastami na prawach powiatu - stanowi załącznik nr 1 do uchwały;
2) do rad miast na prawach powiatu - stanowi załącznik nr 2 do uchwały;
3) do rad dzielnic m.st. Warszawy - stanowi załącznik nr 3 do uchwały;
4) do rad powiatów - stanowi załącznik nr 4 do uchwały;
5) do sejmików województw - stanowi załącznik nr 5 do uchwały;
6) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - stanowi załącznik nr 6 do uchwały;
7) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat - stanowi załącznik nr 7 do uchwały;
8) w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - stanowi załącznik nr 8 do uchwały;
9) w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, gdy zarejestrowany jest tylko jeden kandydat - stanowi załącznik nr 9 do uchwały.
3. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać sporządzone w druku czarno-białym.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD GMIN I MIAST NIEBĘDĄCYCH MIASTAMI NA PRAWACH POWIATU

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU BIAŁEGO

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata

* niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

* postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku skreślonego kandydata

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD MIAST NA PRAWACH POWIATU

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU BIAŁEGO

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

* postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  3

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU ŻÓŁTEGO

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

* postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  4

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO RAD POWIATÓW

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU ŻÓŁTEGO

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

* postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  5

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH DO SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU NIEBIESKIEGO

wzór

* głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku "x" w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście

* nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

* postawienie znaku "x" w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  6

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata

* niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  7

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST (1 KANDYDAT)

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO

wzór

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "x" w obu kratkach

* niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  8

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO

wzór

* głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* oddanie głosu na dwóch kandydatów

* niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

ZAŁĄCZNIK Nr  9

INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W PONOWNYM GŁOSOWANIU NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA (1 KANDYDAT)

KARTA DO GŁOSOWANIA KOLORU RÓŻOWEGO

wzór

* wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "TAK" z lewej strony obok nazwiska kandydata

* wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata, stawiając znak "x" (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce oznaczonej słowem "NIE" z lewej strony obok nazwiska kandydata

wzór

Przyczyną nieważności głosu jest:

* postawienie znaku "x" w obu kratkach

* niepostawienie znaku "x" w żadnej kratce

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ