§ 1. - Ustalenie wzorów informacji finansowych składanych przez partie polityczne.

Monitor Polski

M.P.1998.7.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1998 r.
§  1.
Ustala się wzory:
1)
informacji finansowej o otrzymanej z budżetu państwa dotacji na działalność statutową oraz o poniesionych wydatkach na cele statutowe w roku kalendarzowym, sporządzanej przez partie polityczne, które otrzymały dotację,
2)
informacji zbiorczej o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w roku kalendarzowym, sporządzanej przez partie polityczne, które utworzyły Fundusz Wyborczy,
3)
informacji o źródłach finansowania w roku kalendarzowym, sporządzanej przez partie polityczne

- stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały.