Ustalenie wzorów informacji finansowych składanych przez partie polityczne.

Monitor Polski

M.P.1998.7.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 1998 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 marca 1998 r.
w sprawie ustalenia wzorów informacji finansowych składanych przez partie polityczne.

Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 38 ust. 2 i 4 i art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Ustala się wzory:
1)
informacji finansowej o otrzymanej z budżetu państwa dotacji na działalność statutową oraz o poniesionych wydatkach na cele statutowe w roku kalendarzowym, sporządzanej przez partie polityczne, które otrzymały dotację,
2)
informacji zbiorczej o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w roku kalendarzowym, sporządzanej przez partie polityczne, które utworzyły Fundusz Wyborczy,
3)
informacji o źródłach finansowania w roku kalendarzowym, sporządzanej przez partie polityczne

- stanowiące załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały.

Informacje zbiorcze, o których mowa w § 1 pkt 2, są udostępniane do publicznego wglądu w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej przez sekretarza Komisji lub osobę przez niego upoważnioną.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Informacja finansowa za ............ rok o otrzymanej z budżetu państwa dotacji na działalność statutową oraz o poniesionych wydatkach na cele statutowe

(nazwa partii politycznej)

............................

(adres)

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z

dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98,

poz. 604) .....................................................

(organ statutowy partii politycznej

................................................... informuje:

uprawniony do jej reprezentowania)

I. ............................ otrzymała z budżetu państwa w

(nazwa partii)

roku .......... dotację na działalność statutową w kwocie

........... zł.

II. ........................... poniosła w roku ....... wydatki

(nazwa partii)

na cele statutowe w kwocie ......... zł, w tym na:

1) udział w kampaniach wyborczych (referendalnych) ..... zł

w tym1):

- .......................... ..... zł

- .......................... ..... zł

2) wpłatę na Fundusz Wyborczy ..... zł

- z tego z dotacji otrzymanej z budżetu państwa ..... zł

3) wydawnictwa, płatne ogłoszenia i komunikaty,

konferencje prasowe, badania opinii publicznej

itp. (nie związane bezpośrednio z

wyborami lub referendum) ...... zł

4) obsługę administracyjno-biurową, lokale,

transport, usługi pocztowe i

telekomunikacyjne itp. ...... zł

5) wynagrodzenia za pracę ...... zł

6) spłatę pożyczek i kredytów bankowych

oraz innych pożyczek zaciągniętych

na finansowanie działalności statutowej ...... zł

7) inne ...................... ...... zł

w tym2):

- ......................... ...... zł

- ......................... ...... zł

- ......................... ...... zł

................, dnia ............

(miejscowość)

..........................

..........................

(imię, nazwisko,

stanowisko i podpis

osoby [osób]

uprawnionej[-ych] do

reprezentowania partii

politycznej)

Do wiadomości:

Sąd Wojewódzki w Warszawie

______

1) Wskazać oddzielnie wydatki na każdą kampanię wyborczą lub referendalną, w której uczestniczyła partia.

2) Wymienić oddzielnie rodzaje wydatków, które stanowią więcej niż 5% ogółu wydatków na działalność statutową.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Informacja zbiorcza za ............ rok

(nazwa partii politycznej)

............................

(adres)

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

o źródłach pozyskania środków finansowych oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 38 ust. 1 ustawy z

dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98,

poz. 604) .....................................................

(organ statutowy partii politycznej

.................................................... informuje:

uprawniony do jej reprezentowania)

I. ............................ w ...... roku zgromadziła w

(nazwa partii)

ramach Funduszu Wyborczego kwotę .... złotych pochodzącą z

następujących źródeł:

1) wpłat własnych (dokonanych przez partię) ........ zł

- z tego z dotacji otrzymanej z budżetu państwa ........ zł

2) zbiórek publicznych ........ zł

3) darowizn, spadków i zapisów

w tym darowizny dokonane przez1):

- ............................. ......... zł

- ............................. ......... zł

- ............................. ......... zł

II. ....................... w .... roku poniosła wydatki z

(nazwa partii)

Funduszu Wyborczego w kwocie ....... zł, w tym związane

z udziałem w:

1) wyborach do Sejmu i Senatu .......... zł

2) wyborach uzupełniających do Senatu .......... zł

3) wyborach Prezydenta RP .......... zł

4) wyborach do organów samorządu

terytorialnego przeprowadzonych w związku

z upływem kadencji .......... zł

5) wyborach do organów samorządu

terytorialnego przeprowadzonych przed

upływem kadencji .......... zł

6) kampanii referendalnej (towarzyszącej

referendum ogólnokrajowemu) .......... zł

7) kampanii referendalnej (towarzyszącej

referendum gminnemu) .......... zł

8) innych wyborach (kampaniach) ......... zł.

.............., dnia ..........

(miejscowość)

..........................

..........................

(imię, nazwisko,

stanowisko i podpis

osoby [osób]

uprawnionej[-ych] do

reprezentowania partii

politycznej)

1) Wskazać podmioty, których darowizny na Fundusz Wyborczy przekraczają 10-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w roku, którego dotyczy informacja.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Informacja o źródłach finansowania w ............ roku

(nazwa partii politycznej)

............................

(adres)

SĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

W wykonaniu obowiązku nałożonego art. 39 ust. 2 ustawy z

dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98,

poz. 604) .....................................................

(organ statutowy partii politycznej

.................................................... informuje,

uprawniony do jej reprezentowania)

że na finansowanie swojej działalności ........................

(nazwa partii)

uzyskała w ......... roku kwotę ....... zł z następujących

źródeł:

1) składek członkowskich .............. zł

2) dotacji celowej (przewidzianej w

art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o partiach

politycznych) .............. zł

3) dotacji podmiotowej (przewidzianej

w art. 28 ust. 4 pkt 2 ustawy o

partiach politycznych) .............. zł

4) zbiórek publicznych .............. zł

5) darowizn, spadków, zapisów .............. zł

w tym darowizn od1):

- ........................... .............. zł

- ........................... .............. zł

- ........................... .............. zł

6) bankowych pożyczek i kredytów

pieniężnych oraz innych pożyczek

w tym pożyczek i kredytów udzielonych przez2):

- ........................... .............. zł

- ........................... .............. zł

7) dochodów z działalności gospodarczej .............. zł

w tym dochodów z3):

- ........................... .............. zł

- ........................... .............. zł

8) dochodów z innych źródeł4): .............. zł

- ........................... .............. zł

- ........................... .............. zł

.............., dnia ...............

(miejscowość)

..........................

..........................

(imię, nazwisko,

stanowisko i podpis

osoby [osób]

uprawnionej[-ych] do

reprezentowania partii

politycznej)

Do wiadomości:

Państwowa Komisja Wyborcza

______

1) Wymienić darczyńców, których darowizny na rzecz partii politycznych przekraczają 10-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w roku, którego dotyczy informacja.

2) Wskazać podmioty, które udzieliły pożyczek przekraczających kwotę wskazaną w odnośniku "1)".

3) Wskazać rodzaje działalności gospodarczej, z której dochód przekroczył kwotę wskazaną w odnośniku "1)".

4) Wskazać te źródła dochodów, z których dochód przekroczył kwotę wskazaną w odnośniku "1)".