Ustalenie wzorcowych statutów spółek wodnych i ich związków.

Monitor Polski

M.P.1980.16.81

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 25 czerwca 1980 r.
w sprawie ustalenia wzorcowych statutów spółek wodnych i ich związków. *

Na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230 i z 1980 r. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
Ustala się wzorcowy statut:
1)
spółki wodnej, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
związku spółek wodnych, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 24 lutego 1964 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego spółki wodnej melioracyjnej (Monitor Polski Nr 17, poz. 81),
2)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 28 lutego 1964 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego spółek wodnych innych niż melioracyjne (Monitor Polski Nr 26, poz. 118),
3)
zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 12 czerwca 1964 r. w sprawie ustalenia statutu wzorcowego związku spółek wodnych (Monitor Polski Nr 41, poz. 197).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1980 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZORCOWY STATUT SPÓŁKI WODNEJ

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§ 1. Spółka wodna nosi nazwę "Spółka Wodna ..............

............................", zwana dalej "spółką".

(określić nazwę)

§ 2. Siedzibą spółki jest ...............................

(podać siedzibę zarządu spółki)

§ 3. Teren działania oraz urządzenia i wody objęte

działalnością spółki, a także dane dotyczące członków spółki

określa załącznik do statutu.*)

Rozdział  2

Cele spółki oraz środki do ich osiągnięcia.

§ 4. Celami spółki są:

1) wykonanie ...............................................

(określić rodzaj urządzeń wodnych)

2) utrzymanie i eksploatacja ...............................

(określić rodzaj urządzeń wodnych)

3) prowadzenie racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych

terenach, a w szczególności:

a) rozwój gospodarki rolnej na zmeliorowanych gruntach

ornych i trwałych użytkach zielonych,

b) racjonalna gospodarka wodą na użytkach rolnych,

c) organizowanie pielęgnacji oraz nawożenia łąk i pastwisk,

d) zagospodarowanie łąk i pastwisk,

e) racjonalny zbiór traw z trwałych użytków zielonych,

f) organizowanie pastwisk kwaterowych,

g) organizowanie wspólnej eksploatacji torfu na cele

rolnicze i opałowe,

h) ......................................................

(określić pozostałe rodzaje zabiegów)

§  5.
Spółka osiąga swe cele w drodze:
1)
wykonania zadań systemem gospodarczym,
2)
zlecania wykonania zadań jednostkom gospodarki uspołecznionej, a w wypadkach uzasadnionych - jednostkom gospodarki nie uspołecznionej,
3)
wykonywania zadań przez członków spółki,
4)
przygotowania lub opracowania założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów technicznych inwestycji objętych działalnością spółki,
5)
współdziałania z wykonawcą robót, w szczególności w zakresie zapewnienia kwater oraz środków transportu,
6)
współdziałania z organizacjami kółek rolniczych i spółdzielczości w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej na zmeliorowanych terenach.
§  6.
Do osiągnięcia celów spółki służą:
1)
składki i inne świadczenia członków oraz osób i zakładów nie będących członkami spółki,
2)
wpływy z majątku i zyski z działalności gospodarczej spółki,
3)
pomoc udzielana przez Państwo.

Rozdział  3

Członkowie spółki.

§  7.
1.
Członkami spółki są osoby fizyczne i zakłady wymienione w załączniku do statutu oraz zainteresowani właściciele gruntów objętych działalnością spółki.
2.
Przyjęcie do spółki nowego członka następuje w drodze uchwały zarządu spółki; włączenie do spółki następuje w drodze decyzji naczelnika gminy.
3.
Wyłączenie członka ze spółki następuje w drodze uchwały zarządu, podjętej za zgodą naczelnika gminy, w razie:
1)
przejęcia jego praw i obowiązków uzasadniających udział w spółce przez następcę prawnego,
2)
rażącego naruszenia obowiązków statutowych,
3)
szczególnych względów gospodarczych.
4.
Członek spółki może wystąpić z niej za zgodą naczelnika gminy.
§  8.
Członek spółki jest uprawniony do:
1)
udziału w walnym zgromadzeniu członków spółki oraz zgłaszania wniosków,
2)
wybierania do zarządu i komisji rewizyjnej,
3)
korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń spółki,
4)
żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie statutowej działalności spółki.
§  9.
Członek spółki jest obowiązany do:
1)
stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów spółki wynikających z jej zadań,
2)
opłacania składek oraz wykonywania innych świadczeń na rzecz spółki,
3)
współpracy z organami spółki,
4)
uczestniczenia w walnym zgromadzeniu członków,
5)
umożliwienia wykonywania na jego gruntach prac niezbędnych do wykonania zadań spółki.
§  10.
Członkowi spółki będącemu osobą fizyczną przysługuje na walnym zgromadzeniu jeden głos, a zakładowi tyle głosów, ile razy świadczenia zakładu są większe od średniej wartości świadczenia osoby fizycznej, nie więcej jednak niż 50 % wszystkich głosów.
§  11.
1.
Wysokość składek i innych świadczeń członków spółki ustala na dany rok zarząd spółki na podstawie uchwalonego przez walne zgromadzenie członków planu finansowego oraz w wysokości proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członków z działalności spółki, a także do kosztów ponoszonych przez spółkę z tytułu zaspokojenia przez nią potrzeb członków.
2.
O wysokości składek i terminie ich opłacenia oraz o rodzaju, wartości i sposobie wykonania innych świadczeń zawiadamia się pisemnie członków spółki.
§  12.
Świadczenia nie wykonane przez członka spółki w oznaczonym terminie mogą być wykonane na jego koszt przez zarząd spółki.

Rozdział  4

Organy spółki.

§  13.
Organami spółki są:
1)
walne zgromadzenie członków,
2)
zarząd,
3)
komisja rewizyjna.
§  14.
1.
Do walnego zgromadzenia należy:
1)
uchwalanie planu prac niezbędnych do wykonania zadań spółki oraz planu finansowego spółki,
2)
ustalanie kryteriów określania korzyści uzyskiwanych przez członków spółki z jej działalności,
3)
wybór zarządu i komisji rewizyjnej,
4)
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,
5)
upoważnianie zarządu do zaciągania kredytów bankowych,
6)
ustalanie ekwiwalentu za diety i utracony zarobek oraz nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej,
7)
podejmowanie uchwał w sprawach:
a)
nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości spółki,
b)
zmian statutu,
c)
przystąpienia spółki do związku spółek wodnych,
d)
połączenia spółki z inną spółką albo podziału spółki na dwie lub więcej spółek,
e)
rozwiązania i przejścia spółki w stan likwidacji oraz powołania likwidatorów i zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów po zakończeniu likwidacji,
f)
przedstawionych przez zarząd.
2.
Uchwały walnego zgromadzenia członków wymienione w ust. 1 pkt 7 lit. d) i e) wymagają zatwierdzenia przez naczelnika gminy.
§  15.
1.
Walne zgromadzenie członków zwołuje się przynajmniej raz w roku dla zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania planu prac za rok ubiegły oraz dla uchwalenia planu prac i planu finansowego na rok następny.
2.
Walne zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:
1)
komisji rewizyjnej,
2)
co najmniej jednej czwartej członków spółki,
3)
naczelnika gminy.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinien być dołączony proponowany porządek obrad.
4.
Walne zgromadzenie może być również zwołane z inicjatywy zarządu spółki.
§  16.
1.
Walne zgromadzenie zwołuje się w drodze obwieszczenia wywieszonego na dwa tygodnie wcześniej w siedzibie zarządu spółki i w miejscu dokonywania publicznych ogłoszeń, z tym że zakładom będącym członkami spółki zarząd spółki doręcza ponadto w tym terminie pisemne zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia. W obwieszczeniu i zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad walnego zgromadzenia.
2.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zarząd spółki zawiadamia naczelnika gminy.
3.
W walnym zgromadzeniu mogą uczestniczyć bez prawa głosu osoby nie będące członkami spółki.
§  17.
Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większości głosów bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu spółki, połączeniu spółki z inną spółką albo podziale spółki, które zapadają większością trzech czwartych głosów przy obecności co najmniej połowy członków spółki.
§  18.
1.
Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który powołuje protokolanta.
2.
Protokół walnego zgromadzenia podpisują przewodniczący i protokolant. Kopię protokołu zarząd spółki przesyła naczelnikowi gminy.
§  19.
Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej w sposób jawny; na żądanie większości zebranych wybór może być dokonany w sposób tajny.
§  20.
1.
Jeżeli liczba członków spółki będących osobami fizycznymi przekroczy 100 osób, walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zgromadzenie przedstawicieli.
2.
Przedstawiciele członków spółki będących osobami fizycznymi wybierani są przez tych członków na okres 5 lat na zebraniach przeprowadzonych w miejscowościach objętych terenem działania spółki.
3.
Jeden przedstawiciel może reprezentować nie więcej niż 50 członków spółki, a łączna liczba przedstawicieli nie może być mniejsza niż 40 osób.
4.
Liczbę osób fizycznych reprezentowanych przez jednego przedstawiciela na pierwszym zgromadzeniu przedstawicieli ustala naczelnik gminy, a na okres trwania przedstawicielstwa - zgromadzenie przedstawicieli.
5.
W zgromadzeniu przedstawicieli uczestniczą wszystkie zakłady.
6.
Każdemu przedstawicielowi biorącemu udział w zgromadzeniu przysługuje jeden głos, a zakładowi tyle głosów, ile razy jego świadczenia są większe od świadczeń osób fizycznych reprezentowanych przez jednego przedstawiciela, nie więcej jednak niż 50 % wszystkich głosów.
7.
O czasie, miejscu i porządku obrad zgromadzenia przedstawicieli zawiadamia się pisemnie przedstawicieli i zakłady.
8.
Do zgromadzenia przedstawicieli stosuje się odpowiednio przepisy statutu o walnym zgromadzeniu.
§  21.
1.
Zarząd spółki organizuje prace zmierzające do wykonania jej zadań, kieruje jej działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania zarządu spółki należy w szczególności:
1)
administrowanie majątkiem spółki,
2)
przygotowywanie lub opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów technicznych inwestycji, współdziałanie z wykonawcą robót prowadzonych dla spółki oraz branie udziału w ich odbiorach,
3)
przygotowywanie materiałów i wniosków na walne zgromadzenie oraz wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia,
4)
nadzór nad wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń spółki,
5)
ustalanie i egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz spółki od członków spółki,
6)
egzekwowanie od osób nie będących członkami spółki składek i świadczeń ustalonych przez naczelnika gminy na wniosek zarządu,
7)
prowadzenie rachunkowości spółki,
8)
przyjmowanie nowych członków spółki,
9)
zwoływanie walnego zgromadzenia,
10)
składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z działalności spółki,
11)
sporządzanie planu prac i planu finansowego,
12)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
13)
zaciąganie kredytów bankowych w ramach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie,
14)
zawieranie umów o dostawę sprzętu i materiałów oraz o wykonanie prac niezbędnych do osiągnięcia celów spółki,
15)
sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników spółki,
16)
stwierdzanie na podstawie protokołów odbioru wykonania robót zleconych przez spółkę,
17)
współdziałanie z organizacjami kółek rolniczych i spółdzielczości przy organizowaniu racjonalnej gospodarki rolnej na zmeliorowanych terenach.
2.
W skład zarządu spółki wchodzą:
1)
przewodniczący,
2)
zastępca przewodniczącego,
3)
sekretarz,
4)
członkowie zarządu w liczbie ustalonej przez walne zgromadzenie.
§  22.
1.
Zarząd jest wybierany spośród członków spółki na okres pięciu lat.
2.
Jeżeli członek zarządu wystąpił lub został wyłączony ze spółki, zarząd dokooptuje nowego członka zarządu, którego mandat trwa do najbliższego walnego zgromadzenia.
3.
Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu, naczelnik gminy powierzy powołanym z urzędu osobom pełnienie czynności zarządu do czasu wyboru zarządu przez walne zgromadzenie. Osobom, którym powierzono pełnienie czynności zarządu, może być przyznane wynagrodzenie na koszt spółki, ustalone przez naczelnika gminy.
§  23.
1.
Jeżeli zarząd spółki nie wykonuje swych obowiązków lub wykracza przeciwko postanowieniom statutu albo obowiązującym przepisom, naczelnik gminy zwołuje walne zgromadzenie w celu dokonania wyboru nowego zarządu.
2.
Jeżeli w wypadkach określonych w ust. 1 walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu, naczelnik gminy odwołuje z zajmowanych stanowisk poszczególnych członków zarządu lub cały zarząd; w tym wypadku stosuje się odpowiednio § 22 ust. 3.
§  24.
1.
Uchwały zarządu spółki są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zarządu.
2.
Z posiedzenia zarządu spółki sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.
3.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz dokumenty finansowe podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz jeden członek zarządu albo dwie osoby upoważnione do tego przez zarząd (pełnomocnicy).
4.
Zarząd spółki za zgodą naczelnika gminy może utworzyć biuro do wykonywania zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.
§  25.
1.
Komisja rewizyjna jest powołana do kontroli działalności spółki.
2.
Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybranych spośród członków spółki na okres pięciu lat. Jeżeli nie dojdzie do wyboru komisji rewizyjnej, stosuje się odpowiednio przepis § 22 ust. 3.
3.
Członkowie zarządu nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.
4.
Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie.
§  26.
1.
Komisja rewizyjna kontroluje przynajmniej dwa razy w roku stan urządzeń spółki oraz przynajmniej raz na rok przed zwołaniem walnego zgromadzenia - prawidłowość gospodarki finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych i korespondencji.
2.
Komisja rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, także na żądanie jednej czwartej liczby członków spółki lub naczelnika gminy.
3.
Z czynności kontrolnych komisja rewizyjna sporządza protokół oraz składa sprawozdanie wraz z wnioskami na walnym zgromadzeniu.
4.
Komisja rewizyjna zawiadamia zarząd spółki oraz naczelnika gminy o uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa - także organy ścigania.
§  27.
1.
Komisja rewizyjna może na koszt spółki powołać:
1)
do zbadania sprawozdania finansowego spółki - dyplomowanego biegłego księgowego,
2)
do zbadania stanu obiektów budowlanych spółki - osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
2.
Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, powinno być ustalone na poziomie wynagrodzenia przysługującego pracownikom spółek wodnych, zatrudnionym na analogicznych stanowiskach.
§  28.
1.
W razie wykonywania czynności poza miejscem zatrudnienia i zamieszkania członkom zarządu oraz komisji rewizyjnej, którzy są pracownikami jednostek gospodarki uspołecznionej, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na obszarze kraju.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 członkom zarządu oraz komisji rewizyjnej, którzy nie są pracownikami jednostek gospodarki uspołecznionej, przysługuje zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, oraz ekwiwalent za diety i utracony zarobek w wysokości nie przekraczającej 100 zł. Ekwiwalent oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu diet.
3.
Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy w wykonywanie zadań spółki otrzymać nagrody, których łączna suma nie może jednak przekroczyć 0,2 % rocznej wartości składek i świadczeń członków spółki.
§  29.
Jeżeli liczba członków spółki nie przekracza dziesięciu, kierowanie jej działalnością oraz reprezentowanie na zewnątrz, a w szczególności wykonywanie czynności przewidzianych w statucie dla zarządu spółki, należy w zakresie ustalonym przez walne zgromadzenie do przewodniczącego spółki wybranego spośród członków spółki, a w pozostałym zakresie - do walnego zgromadzenia.

Niniejszy statut ...........................................

(zatwierdza się, nadaje się)

..........................

(podpis naczelnika gminy)

Spółka została wpisana do księgi wodnej województwa

............................................................

dnia ........................ pod lp. .............

..................................

(pieczęć i podpis pracownika

organu prowadzącego księgę wodną)

______

*) Wzory wykazów gruntów, urządzeń i wód objętych działalnością spółki oraz dane dotyczące członków spółki określa publikacja Ministerstwa Rolnictwa.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZORCOWY STATUT ZWIĄZKU SPÓŁEK WODNYCH

Rozdział  1

Przepisy ogólne.

§ 1. Związek spółek wodnych nosi nazwę "Związek Spółek

Wodnych ..........................................",

........................... zwany dalej "związkiem".

(określić jego nazwę)

§ 2. Siedzibą związku jest ..............................

(podać siedzibę związku)

§ 3. Wykaz członków związku oraz urządzeń związku określa

załącznik do statutu.*)

Rozdział  2

Cele związku oraz środki do ich osiągnięcia.

§ 4. Celami związku są:

1) wykonywanie wspólnych zadań gospodarczych spółek

wodnych, polegających na:

a) budowie urządzeń .............................

(określić jakich)

b) utrzymaniu i eksploatacji urządzeń ...........

(określić jakich)

2) organizowanie racjonalnej gospodarki na

zmeliorowanych terenach,

3) prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo-

księgowej członków związku w zakresie ...........

oraz sporządzanie ich rocznych sprawozdań

finansowych,

4) prowadzenie innych czynności z zakresu

administracji spółek wodnych, w szczególności

..............................................

.................................................

(określić zakres prac administracyjnych przewidzianych do

prowadzenia)

§  5.
Związek wykonuje zadania we własnym zakresie lub zleca ich wykonywanie jednostkom gospodarki uspołecznionej lub innym właściwym osobom.
§  6.
Do osiągnięcia celów związku służą:
1)
składki pieniężne członków,
2)
wpływy z majątku i zyski z działalności gospodarczej,
3)
pomoc udzielana przez Państwo.
§  7.
Związek udziela członkom pomocy w wykonywaniu ich zadań, w szczególności instruktażu w zakresie:
1)
budowy, utrzymania i eksploatacji urządzeń spółek,
2)
działalności finansowo-księgowej i administracyjnej spółek.

Rozdział  3

Członkowie związku.

§  8.
1.
Członkami związku są spółki wodne wymienione w załączniku do statutu.
2.
Przyjęcie spółki wodnej do związku następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia członków związku, podjętej na wniosek spółki.
3.
Włączenie spółki do związku utworzonego na podstawie decyzji może nastąpić w drodze decyzji wojewody.
4.
Wyłączenie spółki ze związku następuje w drodze uchwały walnego zgromadzenia członków związku, podjętej za zgodą wojewody.
5.
Spółka może wystąpić ze związku za zgodą wojewody.
§  9.
Członkowie związku są uprawnieni do korzystania z urządzeń, maszyn i innych świadczeń związku oraz brania udziału za pośrednictwem swych delegatów w obradach i w zgromadzeniach członków związku, a także wybierania do zarządu i komisji rewizyjnej związku.
§  10.
Członkowie związku są obowiązani do:
1)
stosowania się do postanowień statutu oraz do uchwał i poleceń organów związku,
2)
opłacania składek oraz wykonywania innych świadczeń na rzecz związku,
3)
udziału za pośrednictwem swych delegatów w zebraniach członków związku oraz pełnienia powierzonych im obowiązków w organach związku,
4)
przyczyniania się do osiągnięcia celów związku.
§  11.
1.
Wysokość składek oraz innych świadczeń poszczególnych członków związku ustala na dany rok zarząd związku w wysokości proporcjonalnej do korzyści uzyskiwanych przez członków z działalności związku, na podstawie planu prac i planu finansowego uchwalonych przez walne zgromadzenie członków oraz kryteriów określania korzyści uzyskiwanych przez spółki z działalności związku, odrębnie dla działalności administracyjnej oraz dla poszczególnych zadań gospodarczych.
2.
O wysokości składek i terminie ich opłacania oraz o rodzaju, wartości i sposobie wykonania innych świadczeń zawiadamia się pisemnie członków związku.

Rozdział  4

Organy związku.

§  12.
Organami związku są:
1)
walne zgromadzenie członków związku,
2)
zarząd,
3)
komisja rewizyjna.
§  13.
1.
Walne zgromadzenie członków związku, zwane dalej "walnym zgromadzeniem", składa się z delegatów poszczególnych członków związku.
2.
Delegatami na walne zgromadzenie są:
1)
przewodniczący zarządu spółki wodnej należącej do związku lub jego zastępca,
2)
delegaci wybrani przez zarządy spółek wodnych należących do związku w ustalonej przez zarząd związku liczbie proporcjonalnej do wysokości składek pobieranych od członków związku, z tym że liczba delegatów z jednej spółki nie może przekraczać pięciu.
3.
Każdy delegat ma jeden głos.
§  14.
1.
Do walnego zgromadzenia należy:
1)
uchwalanie planu prac niezbędnych do wykonania zadań związku oraz rocznego planu finansowego związku,
2)
ustalanie kryteriów określania korzyści uzyskiwanych przez członków związku z jego działalności,
3)
wybór zarządu oraz komisji rewizyjnej,
4)
rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie absolutorium ustępującemu zarządowi,
5)
upoważnianie zarządu związku do zaciągania kredytów bankowych,
6)
ustalanie ekwiwalentu za diety i utracony zarobek oraz nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej,
7)
podejmowanie uchwał w sprawach:
a)
nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości związku,
b)
zmian statutu związku,
c)
rozwiązania związku, przejścia w stan likwidacji, powołania likwidatorów oraz zatwierdzenia sprawozdania likwidatorów po zakończeniu likwidacji związku,
d)
połączenia związku z innym związkiem albo podziału związku na dwa lub więcej związków,
e)
przedstawionych przez zarząd związku.
2.
Uchwały walnego zgromadzenia wymienione w ust. 1 pkt 7 lit. c) i d) wymagają zatwierdzenia przez wojewodę.
§  15.
1.
Walne zgromadzenie zwołuje się przynajmniej raz w roku dla zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu prac i planu finansowego za rok ubiegły oraz dla uchwalenia planu prac i planu finansowego na rok następny.
2.
Walne zgromadzenie zwołuje się ponadto na pisemny wniosek:
1)
komisji rewizyjnej,
2)
co najmniej jednej czwartej członków związku,
3)
wojewody.
3.
Walne zgromadzenie może być również zwołane z inicjatywy zarządu związku.
4.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, powinien byc dołączony proponowany porządek obrad.
§  16.
1.
Walne zgromadzenie zwołuje zarząd w drodze pisemnego zawiadomienia, które powinno być doręczone członkom związku na 2 tygodnie wcześniej. W zawiadomieniu należy podać termin, miejsce i porządek obrad walnego zgromadzenia.
2.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zarząd związku zawiadamia wojewodę.
§  17.
1.
Uchwały walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów, z wyjątkiem uchwał o rozwiązaniu związku, połączeniu lub podziale związku, które zapadają większością trzech czwartych głosów przy obecności połowy delegatów związku.
2.
W sprawach nie objętych porządkiem obrad walne zgromadzenie może podejmować uchwały na wniosek uchwalony większością dwóch trzecich delegatów związku obecnych na walnym zgromadzeniu.
§  18.
1.
Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego, który powołuje protokolanta.
2.
Protokół walnego zgromadzenia podpisują przewodniczący i protokolant. Kopię protokołu zarząd związku przesyła wojewodzie.
§  19.
Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków zarządu i komisji rewizyjnej w sposób jawny; na żądanie większości zebranych wybór może być dokonany w sposób tajny.
§  20.
Uchwalenia statutu związku oraz wyboru pierwszego jej zarządu i komisji rewizyjnej dokonuje zebranie przewodniczących zarządów oraz delegatów spółek wodnych, zainteresowanych w utworzeniu związku.
§  21.
1.
Zarząd związku organizuje prace zmierzające do wykonania jego zadań, kieruje jego działalnością oraz reprezentuje go na zewnątrz. Do zakresu działania zarządu związku należy w szczególności:
1)
administrowanie majątkiem związku,
2)
przygotowywanie lub opiniowanie założeń techniczno-ekonomicznych oraz projektów technicznych inwestycji, współdziałanie z wykonawcą robót prowadzonych dla związku oraz branie udziału w ich odbiorach,
3)
organizowanie zaopatrzenia członków związku w maszyny, sprzęt i materiały oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie,
4)
przygotowywanie materiałów i wniosków na walne zgromadzenie oraz wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia,
5)
nadzór nad wykonaniem robót i należytym utrzymaniem urządzeń związku,
6)
ustalanie oraz egzekwowanie składek i innych świadczeń na rzecz związku od poszczególnych jego członków,
7)
prowadzenie rachunkowości związku,
8)
przyjmowanie nowych członków związku,
9)
zwoływanie walnego zgromadzenia,
10)
składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z działalności związku,
11)
sporządzanie planu prac i planu finansowego,
12)
zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
13)
zaciąganie kredytów bankowych w ramach upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie,
14)
zawieranie umów o dostawę sprzętu i materiałów oraz o wykonanie prac niezbędnych do osiągnięcia celów związku,
15)
sprawowanie nadzoru nad czynnościami pracowników związku,
16)
stwierdzanie na podstawie protokołów odbiorów wykonania robót zleconych przez związek.
2.
W skład zarządu związku wchodzą:
1)
przewodniczący,
2)
zastępca przewodniczącego,
3)
sekretarz,
4)
członkowie zarządu w liczbie ustalonej przez walne zgromadzenie.
§  22.
1.
Zarząd związku jest wybierany spośród delegatów członków związku na okres pięciu lat.
2.
Jeżeli delegat wybrany do zarządu związku przestał być członkiem spółki wodnej, którą reprezentuje, jego miejsce w zarządzie związku zajmuje nowy delegat tej spółki.
3.
Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu związku, wojewoda powierzy powołanym z urzędu osobom pełnienie czynności zarządu do czasu wyboru zarządu przez walne zgromadzenie. Osobom, którym powierzono pełnienie czynności zarządu, może być przyznane na koszt związku wynagrodzenie ustalone przez wojewodę.
§  23.
1.
Jeżeli zarząd związku nie wykonuje swych obowiązków lub wykracza przeciwko postanowieniom statutu albo obowiązującym przepisom, wojewoda zwołuje walne zgromadzenie w celu dokonania wyboru nowego zarządu.
2.
Jeżeli w wypadkach określonych w ust. 1 walne zgromadzenie nie dokona wyboru nowego zarządu związku, wojewoda odwołuje z zajmowanych stanowisk poszczególnych członków zarządu lub cały zarząd; w tym wypadku stosuje się odpowiednio § 22 ust. 3.
§  24.
1.
Uchwały zarządu związku podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności przewodniczącego lub jego zastępcy i co najmniej połowy pozostałych członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
2.
Z posiedzenia zarządu związku sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący posiedzenia i protokolant.
3.
Oświadczenie w zakresie praw i obowiązków majątkowych związku oraz dokumenty finansowe podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz jeden członek zarządu albo dwie osoby przez zarząd do tego upoważnione (pełnomocnicy).
4.
Zarząd związku, za zgodą wojewody, może utworzyć biuro do wykonywania swoich zadań gospodarczych i administracyjnych oraz prowadzenia gospodarki finansowej.
§  25.
1.
Komisja rewizyjna jest powołana do kontroli działalności związku.
2.
Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, wybranych spośród delegatów członków związku na okres pięciu lat.
3.
Członkowie zarządu związku nie mogą wchodzić w skład komisji rewizyjnej.
4.
Przewodniczącego komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie jej członkowie.
§  26.
1.
Komisja rewizyjna kontroluje przynajmniej dwa razy w roku stan urządzeń związku oraz przynajmniej raz na rok, przed zwołaniem walnego zgromadzenia, prawidłowość gospodarki finansowej, prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów kasowych i korespondencji.
2.
Komisja rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1, także na żądanie jednej czwartej liczby członków związku lub wojewody.
3.
Z czynności kontrolnych komisja rewizyjna sporządza protokół oraz składa sprawozdanie wraz z wnioskami na walnym zgromadzeniu.
4.
Komisja rewizyjna zawiadamia zarząd związku oraz wojewodę o uchybieniach stwierdzonych w toku kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa - także organy ścigania.
§  27.
1.
Komisja rewizyjna może na koszt związku powołać:
1)
do zbadania sprawozdania finansowego związku - dyplomowanego biegłego księgowego,
2)
do zbadania stanu urządzeń związku - osobę mającą odpowiednie przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
2.
Wynagrodzenie osób, o których mowa w ust. 1, powinno być ustalone na poziomie wynagrodzenia przysługującego pracownikom spółek wodnych, zatrudnionym na analogicznych stanowiskach.
§  28.
1.
W razie wykonywania czynności poza miejscem zatrudnienia i zamieszkania członkom zarządu oraz komisji rewizyjnej, którzy są pracownikami jednostek gospodarki uspołecznionej, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowej na obszarze kraju.
2.
W wypadkach określonych ust. 1 członkom zarządu oraz komisji rewizyjnej, którzy nie są pracownikami jednostek gospodarki uspołecznionej, przysługuje zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1, oraz ekwiwalent za dietę i utracony zarobek w wysokości nie przekraczającej 100 zł. Ekwiwalent oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu diet.
3.
Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej mogą za szczególny wkład pracy w wykonywanie zadań związku otrzymać nagrody, których łączna suma nie może jednak przekroczyć 0,1 % rocznej wartości składek i świadczeń członków związku.
§  29.
Jeżeli liczba członków związku nie przekracza pięciu, kierowanie jego działalnością oraz reprezentowanie na zewnątrz, a w szczególności wykonywanie czynności przewidzianych w statucie dla zarządu związku, należy w zakresie ustalonym przez walne zgromadzenie do przewodniczącego związku, wybranego spośród członków związku, a w pozostałym zakresie - do walnego zgromadzenia.

Niniejszy statut ........................................

............................................................

(zatwierdza się, nadaje się)

....................

(podpis wojewody)

Związek został wpisany do księgi wodnej województwa

dnia .............. pod lp. ..............

.....................................

(pieczęć i podpis pracownika

organu prowadzącego księgę wodną)

______

*) Wzór wykazu członków i urządzeń związku objętych działalnością związku oraz dane dotyczące członków związku określa publikacja Ministerstwa Rolnictwa.

* W tekście nie uwzględniono art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego (Dz.U.94.84.386). Występujące w tekście wartości pieniężne zostały podane w starych złotych.