Ustalenie wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy. - M.P.1962.65.305 - OpenLEX

Ustalenie wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy.

Monitor Polski

M.P.1962.65.305

Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 31 lipca 1962 r.
w sprawie ustalenia wzorcowego statutu ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wzorcowy statut ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy posiadającej osobowość prawną, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.
Do ochotniczej straży pożarnej w zakładzie pracy nie posiadającej osobowości prawnej stosuje się wzorcowy statut określony w ust. 1 z następującymi zmianami:
1)
w § 1 wyraz "zarejestrowanym" zastępuje się wyrazem "zwykłym";
2)
w § 7 ust. 4 wyrazy "należące do" zastępuje się wyrazami "będące w użytkowaniu";
3)
w § 13:
a)
w ust. 1 wyraz "budżetu" zastępuje się wyrazami "planu pracy",
b)
w ust. 2 skreśla się pkt 3;
4)
w § 15 ust. 3 skreśla się wyrazy "oraz komisji rewizyjnej";
5)
w § 16 ust. 1:
a)
w pkt 1 skreśla się wyrazy "oraz komisji rewizyjnej",
b)
w pkt 2 skreśla się wyrazy "i budżetu",
c)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "i komisji rewizyjnej",
d)
pkt 5 skreśla się;
6)
w § 17:
a)
w ust. 2 wyrazy "naczelnika Straży, sekretarza i skarbnika" zastępuje się wyrazami "naczelnika Straży i sekretarza",
b)
w ust. 4 skreśla się wyrazy "oraz sekretarza i skarbnika",
c)
w ust. 7 skreśla się wyrazy "i inwentarza Straży";
7)
w tytule rozdziału IV skreśla się wyrazy "i fundusze";
8)
w § 24 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wyposażenie techniczne Straży jest własnością zakładu.";

9)
§ 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. W razie zatwierdzenia uchwały o rozwiązaniu Straży – likwidację przeprowadza właściwy organ zakładu.";

10)
skreśla się § 2, § 11 pkt 4, § 18 pkt 10, §§ 20, 23, 26 i 27.
Traci moc zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 października 1953 r. w sprawie ustalenia regulaminu ochotniczej i obowiązkowej zakładowej straży pożarnej (Monitor Polski Nr A-103, poz. 1394) w części dotyczącej ochotniczej zakładowej straży pożarnej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKŁADZIE PRACY

Rozdział I.

Nazwa, siedziba, zadania i środki działania.

§  1.
1.
Ochotnicza Straż Pożarna w ......................................................................................

(nazwa zakładu pracy)

w .............................................................., zwana dalej "Strażą", jest stowarzyszeniem

(miejscowość)

zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

2.
Siedzibą Straży jest zakład pracy .....................................................................................

(nazwa zakładu)

w ............................................................................., zwany dalej "Zakładem".

(miejscowość)

3.
Straż działa na terenie Zakładu jako na własnym obszarze działania oraz na obszarze pomocy wzajemnej określonym odrębnymi przepisami.
4.
Straż zrzesza pracowników Zakładu i powołana jest do wykonywania zadań ochrony przeciwpożarowej Zakładu.
§  2.
1.
Straż posiada osobowość prawną, może zawierać umowy, zaciągać zobowiązania oraz nabywać i zbywać majątek ruchomy, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego statutu.
2.
Sprzęt i urządzenia techniczne nabyte ze środków finansowych Zakładu nie mogą stanowić własności Straży.
§  3.
1.
Straż jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, zwanego dalej "Związkiem", którego członkostwo nabywa przez przyjęcie niniejszego statutu oraz zarejestrowanie się we właściwym oddziale powiatowym tego Związku.
2.
Straż może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, znaków, mundurów i oznak według norm i wzorów ustalonych przez Związek i zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
3.
Postanowienia statutu Związku oraz zarządzenia jego władz są dla Straży obowiązujące, z zastrzeżeniami wynikającymi z dalszych postanowień niniejszego statutu.
§  4.
Do zadań Straży należy:
1)
udział w prowadzeniu przeciwpożarowej działalności zapobiegawczej,
2)
udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i innych klęsk żywiołowych oraz katastrof,
3)
udział w przygotowaniu zakładu do obrony przeciwpożarowej w ramach zadań terenowej obrony przeciwlotniczej,
4)
wykonywanie innych czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zleconych przez kierownictwo Zakładu i organy sprawujące nadzór nad Strażą.
§  5.
Zadania określone w § 4 Straż wypełnia przez:
1)
szkolenie swych członków,
2)
czuwanie nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez pracowników Zakładu,
3)
udział w kontrolach przeciwpożarowych przeprowadzanych na obszarze Zakładu,
4)
czuwanie nad konserwacją sprzętu pożarniczego Zakładu oraz sprzętu technicznego Straży,
5)
współdziałanie w uświadamianiu i szkoleniu pracowników Zakładu w zakresie zapobiegania pożarom oraz ich zwalczania,
6)
przedstawianie kierownictwu Zakładu i zwierzchnim organom ochrony przeciwpożarowej opinii i wniosków w sprawach zabezpieczenia przeciwpożarowego Zakładu i usprawnienia działalności Straży.

Rozdział  II.

Członkowie Straży.

§  6.
1.
Członkiem Straży może być pracownik Zakładu, który:
1)
posiada odpowiedni stan zdrowia i sprawność fizyczną,
2)
ukończył 18 rok życia,
3)
zgłosił deklarację przystąpienia do Straży i zobowiązał się do przestrzegania statutu Straży.
2.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika Zakładu na członka Straży może być przyjęta osoba nie będąca pracownikiem Zakładu.
§  7.
1.
Członków Straży przyjmuje i zwalnia zarząd Straży.
2.
Wystąpienie ze Straży następuje:
1)
na własne żądanie członka Straży, zgłoszone na piśmie,
2)
na skutek zwolnienia członka Straży z pracy w Zakładzie.
3.
Członek Straży może być uchwałą Zarządu usunięty ze Straży, jeżeli jego działalność jest dla Straży szkodliwa lub jeżeli nie wypełnia on obowiązków określonych niniejszym statutem oraz regulaminami służbowymi, jak również zachowaniem swym przynosi ujmę Straży. Od decyzji tej służy mu prawo odwołania się do walnego zebrania. Decyzja walnego zebrania jest ostateczna.
4.
Członek Straży występujący lub usunięty ze Straży jest obowiązany zwrócić znajdujące się w jego posiadaniu rzeczy należące do Straży.
§  8.
Członkowie Straży maja prawo do:
1)
brania udziału w walnym zabraniu,
2)
noszenia munduru i używania odznak zgodnie z obowiązującymi regulaminami,
3)
wybierania i wybieralności do władz Straży,
4)
ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pełnienia służby pożarnej.
§  9.
Członkowie Straży w czasie pełnienia służby korzystają z ochrony prawa na równi z pracownikami państwowymi.
§  10.
Do obowiązków członków Straży należy:
1)
ścisłe stosowanie się do statutu Straży oraz regulaminów i zarządzeń władz Straży,
2)
zdobywanie i stałe pogłębianie wyszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz terenowej obrony przeciwlotniczej,
3)
regularne uczęszczanie na zbiórki i ćwiczenia Straży,
4)
niezwłoczne stawienie się do akcji ratowniczej na wiadomość o alarmie pożarowym,
5)
przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej,
6)
branie czynnego udziału w zapobieganiu pożarom oraz dokładanie wszelkich starań w kierunku podnoszenia bezpieczeństwa pożarowego Zakładu.

Rozdział  III.

Władze Straży.

§  11.
1.
Władzami Straży są:
1)
walne zebranie członków,
2)
zarząd Straży,
3)
naczelnik Straży,
4)
komisja rewizyjna.
2.
Ponadto władzą Straży są władze Związku, do których należy nadzór nad działalnością Straży jako członka Związku.

Walne zebranie.

§  12.
1.
Walne zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne. Walne zebrania zwołuje zarząd Straży, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
2.
O terminie, miejscu i porządku obrad walnego zebrania zarząd Straży obowiązany jest ponadto zawiadomić zarząd oddziału powiatowego Związku, właściwy organ resortowej służby przeciwpożarowej i powiatową (miejską) komendę straży pożarnych przynajmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§  13.
1.
Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest raz na rok, najpóźniej w marcu, w celu rozpatrzenia sprawozdania za rok ubiegły, udzielenia władzom absolutorium oraz uchwalenia budżetu.
2.
Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje zarząd Straży:
1)
z własnej inicjatywy,
2)
na żądanie 1/3 członków Straży,
3)
na żądanie komisji rewizyjnej,
4)
na żądanie władz Związku,
5)
na żądanie kierownika Zakładu.
3.
W przypadkach wymienionych w ust. 2 pkt 2-5 zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania powinno nastąpić w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia żądania. Żądający zwołania zebrania obowiązani są podać zarządowi Straży projektowany przez nich porządek obrad.
§  14.
Prezes zarządu Straży otwiera walne zebranie i przewodniczy obradom do chwili wyboru przewodniczącego zebrania i sekretarza.
§  15.
1.
Obrady walnego zebrania są ważne przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków, z wyjątkiem zebrania mającego decydować o rozwiązaniu Straży, którego uchwały są prawomocne przy obecności co najmniej 2/3 członków.
2.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały dotyczącej likwidacji Straży. Do ważności uchwały o likwidacji wymagana jest większość 2/3 głosów członków Straży obecnych na walnym zebraniu.
3.
Wybory zarządu oraz komisji rewizyjnej są tajne. W razie braku sprzeciwu dopuszczalne są wybory jawne.
4.
Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie.
5.
Jeżeli walne zebranie nie odbyło się z powodu nieprzybycia dostatecznej liczby członków, zarząd Straży powinien przed upływem 14 dni zwołać je powtórnie z tym samym porządkiem obrad. Obrady zebrania zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał o likwidacji Straży.
§  16.
1.
Do zakresu uprawnień walnego zabrania należy:
1)
wybór członków zarządu w ilości od 3 do 7 oraz komisji rewizyjnej,
2)
uchwalanie planów działalności i budżetu,
3)
zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej,
4)
wysłuchiwanie informacji pracownika Zakładu odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową w Zakładzie,
5)
decydowanie o przyjęciu zapisów i darowizn,
6)
rozstrzyganie skarg na działalność zarządu i naczelnika Straży,
7)
decydowanie o sprawach wniesionych przez zarząd pod obrady walnego zebrania,
8)
decydowanie o zmianach statutu i o rozwiązaniu Straży.
2.
Przebieg i uchwały walnego zebrania wpisuje się do księgi protokołów i opatruje podpisami przewodniczącego i sekretarza zebrania. Zarząd Straży obowiązany jest przesłać odpis protokołu w ciągu 21 dni do oddziału powiatowego Związku.

Zarząd Straży.

§  17.
1.
Zarząd Straży składa się z członków wybranych przez walne zebranie (§ 16 ust. 1 pkt 1) oraz z kierownika Zakładu lub wyznaczonego przezeń jego przedstawiciela i z pracownika Zakładu odpowiedzialnego za ochronę przeciwpożarową w Zakładzie.
2.
Zarząd Straży w powyższym składzie wybiera ze swego grona prezesa zarządu, naczelnika Straży, sekretarza i skarbnika.
3.
Naczelnik Straży jest zastępcą prezesa zarządu.
4.
W zakładach pracy o nielicznej załodze funkcje prezesa zarządu i naczelnika Straży oraz sekretarza i skarbnika mogą być łączone.
5.
Kadencja zarządu Straży wynosi 3 lata.
6.
Zarząd Straży może dokooptować nowego członka zarządu na zwolnione miejsce, jednakże obowiązany jest kandydaturę jego przedstawić do zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.
7.
Nowo wybrany zarząd Straży obejmuje swe czynności po protokolarnym przejęciu akt i inwentarza Straży od poprzedniego zarządu.
§  18.
Do zakresu działania zarządu Straży należy:
1)
powoływanie zastępcy naczelnika Straży,
2)
przyjmowanie i zwalnianie członków Straży,
3)
opracowywanie planu i sprawozdań z działalności Straży,
4)
podejmowanie uchwał i przedstawianie kierownictwu Zakładu wniosków w sprawach wyposażenia technicznego Straży oraz ekwipunku jej członków,
5)
przedstawianie na naradach zakładowych zagadnień ochrony przeciwpożarowej Zakładu,
6)
uchwalanie wniosków w sprawach przyznawania członkom Straży nagród oraz przedstawianie ich do odznaczeń i odznak,
7)
współdziałanie z kierownictwem Zakładu we wszelkich sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową Zakładu i utrzymywanie łączności z innymi organizacjami działającymi na terenie Zakładu,
8)
zwoływanie walnych zebrań, układanie porządku obrad oraz wykonywanie podjętych uchwał walnego zebrania,
9)
ustalanie podziału obowiązków członków Zarządu,
10)
decydowanie w sprawach gospodarki Straży,
11)
podejmowanie innych prac wynikających z niniejszego statutu.
§  19.
1.
Prezes zarządu reprezentuje Straż na zewnątrz, czuwa nad całokształtem prac zarządu, przewodniczy na posiedzeniach zarządu oraz podpisuje wraz z sekretarzem lub innym członkiem zarządu korespondencję.
2.
Posiedzenia zarządu Straży zwołuje prezes zarządu co najmniej raz na dwa miesiące, przy czym zawiadomienia o posiedzeniu powinny być doręczone członkom zarządu co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia oraz powinny zawierać proponowany porządek obrad.
3.
Uchwały zarządu Straży zapadają większością głosów i są ważne przy obecności co najmniej połowy składu zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
4.
Przebieg obrad i treść uchwał zarządu Straży zapisuje sekretarz do księgi protokołów.
§  20.
Wszelkiego rodzaju umowy i pełnomocnictwa podpisują w imieniu Straży prezes zarządu lub jego zastępca oraz 2 członków zarządu. Wszelkie akty o charakterze finansowym oraz czeki bankowe podpisują prezes zarządu lub jego zastępca oraz skarbnik lub w jego zastępstwie członek zarządu Straży upoważniony do tego przez zarząd.

Naczelnik Straży.

§  21.
1.
Naczelnik Straży kieruje Strażą w zakresie spraw techniczno-bojowych jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
2.
Kierownictwo Zakładu i zwierzchnie organy służby przeciwpożarowej mogą wydawać naczelnikowi Straży wytyczne i instrukcje w zakresie spraw fachowych i mogą kontrolować działalność Straży w tym zakresie.
§  22.
Do zakresu działania naczelnika Straży należy w szczególności:
1)
szkolenie członków Straży według obowiązujących programów,
2)
ustalenie i kontrola toku służby w Straży,
3)
przedstawianie zarządowi Straży wniosków dotyczących zaopatrzenia Straży w sprzęt techniczny,
4)
dowodzenie Strażą w czasie pożaru i innych klęsk żywiołowych oraz katastrof,
5)
utrzymywanie w szeregach Straży karności oraz udzielanie członkom pochwał i wymierzanie kar porządkowych przewidzianych w regulaminach normujących służbę wewnętrzną Straży,
6)
przedstawianie zarządowi Straży wyróżniających się pracą i zasługami członków Straży do nagród, odznaczeń i odznak,
7)
wyznaczanie dowódców plutonów i sekcji oraz innych funkcyjnych Straży,
8)
składanie zarządowi Straży sprawozdań ze swojej działalności.

Komisja rewizyjna.

§  23.
1.
Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, 2 członków i 2 zastępców. Do komisji rewizyjnej nie mogą być wybierani członkowie zarządu Straży.
2.
Kadencja komisji rewizyjnej trwa 3 lata.
3.
Komisja rewizyjna obowiązana jest zbadać stan gospodarki i rachunkowości Straży co najmniej dwa razy w roku, a częściej - z własnej inicjatywy lub na żądanie zarządu Straży. Wnioski swoje komisja rewizyjna przedstawia na piśmie walnemu zebraniu. Stwierdzone braki lub uchybienia w gospodarce finansowej komisja rewizyjna powinna komunikować niezwłocznie zarządowi Straży w celu ich usunięcia. Protokoły i wnioski komisji rewizyjnej muszą być podpisane co najmniej przez 2 członków komisji lub też przez członka komisji i jednego z zastępców, jeżeli drugi nie może wziąć udziału w pracach komisji.
4.
Kontrolę w zakresie gospodarki mieniem oddanym do użytku Straży przez Zakład przeprowadzają ponadto organy kontrolno-rewizyjne Zakładu.

Rozdział  IV.

Organizacja wewnętrzna Straży i fundusze.

§  24.
1.
Szczegółową organizację wewnętrzną Straży, tok służby oraz obowiązki poszczególnych funkcyjnych określają regulaminy i instrukcje służbowe.
2.
W przedsiębiorstwie wielozakładowym zlokalizowanym w jednej miejscowości mogą być przy poszczególnych obiektach tworzone pododdziały Straży.
3.
Stan wyposażania technicznego Straży ustala się na podstawie obowiązujących przepisów i norm.
§  25.
Pracownicy Zakładu wyznaczeni do Służby przeciwpożarowej terenowej obrony przeciwlotniczej i zorganizowani w odpowiednich dla tej służby zespołach (sekcjach, drużynach) stanowią oddział uzupełniający Straży podporządkowany naczelnikowi Straży w zakresie wyszkolenia pożarniczego i udziału w akcjach ratowniczych.
§  26.
1.
Fundusze Straży tworzy się:
1)
ze składek członkowskich,
2)
z dotacji,
3)
z zapisów i darowizn,
4)
z imprez dochodowych.
2.
Fundusze uzyskiwane przez Straż mogą być zużyte tylko na cele związane z działalnością Straży.
3.
Zarząd Straży obowiązany jest sporządzać corocznie szczegółowe sprawozdania kasowe, które przedstawia walnemu zebraniu do zatwierdzenia. Sprawozdanie to powinno być udostępnione przez zarząd Straży do przejrzenia członkom Straży i przesłane zarządowi oddziału powiatowego związku co najmniej na 7 dni przed terminem walnego zebrania.
§  27.
Fundusze Straży powinny być lokowane w instytucjach finansowych.

Rozdział  V.

Rozwiązanie Straży.

§  28.
1.
Rozwiązanie Straży może nastąpić w sposób przewidziany w prawie o stowarzyszeniach bądź w uchwale walnego zebrania, zatwierdzonej przez zarząd oddziału powiatowego Związku.
2.
Zawiadomienia o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrzony wniosek o rozwiązanie Straży, powinny być rozesłane wraz z porządkiem obrad co najmniej na 4 tygodnie przed terminem zebrania.
3.
Jeżeli wniosek o rozwiązanie nie pochodzi od zarządu Straży, powinien być zgłoszony zarządowi pisemnie i podpisany co najmniej przez połowę ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
§  29.
W razie zatwierdzenia uchwały o rozwiązaniu Straży - likwidację przeprowadza komisja likwidacyjna, wybrana przez walne zebranie w składzie przewodniczącego i 4 członków.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 listopada 1965 r. (M.P.65.63.340) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 listopada 1965 r.