Ustalenie występowania nadmiernego przywozu na polski obszar celny niektórych produktów stalowych.

Monitor Polski

M.P.2003.12.183

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 marca 2003 r.

POSTANOWIENIE
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 7 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia występowania nadmiernego przywozu na polski obszar celny niektórych produktów stalowych

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572) ustala się, że przywóz na polski obszar celny niektórych produktów stalowych jest nadmierny i wyrządza poważną szkodę przemysłowi krajowemu.

I. 

Opis stanu faktycznego

W dniu 4 czerwca 2002 r. do Ministra Gospodarki wpłynął kompletny wniosek o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych, spełniający wymogi określone w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny (Dz. U. Nr 43, poz. 477 i Nr 123, poz. 1352 oraz z 2002 r. Nr 125, poz. 1063, Nr 153, poz. 1271 i Nr 188, poz. 1572), zwanej dalej "ustawą". Wniosek złożyła Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Katowicach, występująca w imieniu i na rzecz przemysłu krajowego. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa skupia i reprezentuje wszystkich polskich producentów stali i prawie wszystkich producentów wyrobów stalowych. Izba reprezentuje 96% produkcji polskiego przemysłu hutniczego, w związku z tym został spełniony warunek art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Po dokonaniu analizy zawartych we wniosku danych, Minister Gospodarki uznał wniosek za zasadny w odniesieniu do części towarów i postanowieniem z dnia 7 czerwca 2002 r. wszczął postępowanie ochronne przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych (M. P. B Nr 71, poz. 775). W stosunku do pozostałych towarów objętych wnioskiem postępowania nie wszczęto - postanowienie Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie odmowy wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych (M. P. B Nr 71, poz. 776).

Postępowanie ochronne objęto 12 grup towarowych. Szczegółowy opis towarów wraz z kodami PCN, w ramach każdej z grup, zawarty został w załączniku do postanowienia Ministra Gospodarki z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie wszczęcia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych.

W toku postępowania Minister Gospodarki wstępnie ustalił, że w stosunku do dziesięciu z dwunastu grup produktów objętych postępowaniem ochronnym występował nadmierny przywóz i że wprowadzenie środka ochronnego dopiero po zakończeniu postępowania ochronnego spowodowałoby powstanie szkody trudnej do naprawienia lub zagrażałoby powstaniem takiej szkody. Wyniki wstępnych ustaleń zostały opublikowane w postanowieniu Ministra Gospodarki z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu ochronnym w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych (M. P. B Nr 89, poz. 952). W związku ze wstępnymi ustaleniami Minister Gospodarki rozporządzeniem z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie ustanowienia tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych (Dz. U. Nr 132, poz. 1118 oraz z 2003 r. Nr 23, poz. 195) wprowadził tymczasowy środek ochronny w stosunku do dziesięciu grup towarowych objętych postępowaniem ochronnym.

W dalszym toku postępowania ochronnego Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ustalił, że w ramach poszczególnych, dziewięciocyfrowych kodów PCN klasyfikowane są zarówno towary podobne lub bezpośrednio konkurencyjne w stosunku do towarów produkowanych przez przemysł krajowy, jak i towary niebędące podobnymi lub bezpośrednio konkurencyjnymi w stosunku do towarów krajowych. W związku z tym Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych bez zastosowania środków ochronnych wobec niektórych z tych produktów (M. P. Nr 9, poz. 132) zakończył postępowanie w stosunku do towarów, które nie są podobne lub bezpośrednio konkurencyjne w stosunku do produkcji krajowej z uwagi na fakt, iż towary te nie wyrządzają poważnej szkody przemysłowi krajowemu. Ponadto postępowanie zostało zakończone także w stosunku do części towarów objętych postępowaniem, które są podobne lub bezpośrednio konkurencyjne w stosunku do towarów wytwarzanych przez przemysł krajowy - z uwagi na interes publiczny. Produkty, w stosunku do których zakończono postępowanie ochronne bez zastosowania środka ochronnego, zostały określone w załączniku do ww. postanowienia. Wraz z zakończeniem postępowania ochronnego w stosunku do pewnych produktów Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej rozporządzeniem z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie uchylenia stosowania tymczasowej opłaty celnej dodatkowej w odniesieniu do niektórych produktów stalowych (Dz. U. Nr 30, poz. 249) uchylił w stosunku do tych produktów rozporządzenie nakładające tymczasowy środek ochronny.

Podstawę ustaleń faktycznych w postępowaniu stanowiły informacje zawarte we wniosku o wszczęcie postępowania, informacje zebrane w toku postępowania ochronnego od stron tego postępowania oraz informacje będące w posiadaniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, między innymi dane dotyczące przywozu przekazane przez Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego (CIHZ).

W postępowaniu ochronnym za okres badany przyjęto lata 1998-2001. W celu jak najlepszej oceny sytuacji w okresie bezpośrednio poprzedzającym wprowadzenie środków ochronnych Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej wziął również pod uwagę informacje dotyczące importu oraz sytuacji przemysłu krajowego w pierwszej połowie roku 2002.

II. 

Towar objęty postępowaniem ochronnym, w odniesieniu do którego stwierdzono istnienie nadmiernego przywozu

Niniejszym postanowieniem objęto 8 z 12 grup towarowych objętych postępowaniem ochronnym. W stosunku do tych grup w wyniku postępowania ochronnego stwierdzono istnienie nadmiernego przywozu. Opis ww. grup towarowych wraz z odpowiadającymi im kodami PCN znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego postanowienia.

III. 

Metoda oraz czynniki, które uwzględniono przy dokonywaniu ustaleń w przedmiocie wyrządzenia poważnej szkody lub zagrożenia wyrządzeniem takiej szkody przez wzrost przywozu objętego postępowaniem ochronnym

Dla celów niniejszej analizy wykorzystano następujące wskaźniki dotyczące importu i sytuacji przemysłu krajowego:
WskaźnikWyjaśnienie
Zużycie jawne (tony)Produkcja + import - eksport
Rynek krajowy (tony)Sprzedaż całkowita + import - eksport
Zużycie wewnętrzne (tony)Zużycie jawne - rynek krajowy,

jest to wielkość produkcji wykorzystywana do dalszego przerobu w hutach, nie trafia ona na rynek

Eksport (tony)Wielkość eksportu wg CIHZ
Import (tony)Wielkość importu wg CIHZ
Dynamika importu (rok poprz. = 100)Procentowy wzrost importu w stosunku do poprzedniego okresu
Udział importu w rynku (%)(Import / rynek krajowy) * 100%
Cena jednostkowa (PLN/tona)Wartość importu / wielkość importu
Udział importu w produkcji (%)(Import / produkcja)*100%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)(Produkcja / wielkość mocy produkcyjnych) *100%
Produkcja (tony)Wielkość produkcji przemysłu krajowego
Sprzedaż całkowita (tony)Sprzedaż krajowa + sprzedaż eksportowa
Sprzedaż krajowa (tony)Wielkość sprzedaży przemysłu krajowego na rynek krajowy
Sprzedaż eksportowa (tony)Wielkość sprzedaży przemysłu krajowego na eksport
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)(Sprzedaż krajowa / rynek krajowy) *100%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej (PLN/tona)Średnia cena sprzedaży w sprzedaży krajowej przemysłu krajowego
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)Rzeczywista stopa zysku lub straty na sprzedaży krajowej towaru
Zapasy (na koniec okresu)Wielkość zapasów na koniec okresu
Zatrudnienie (na koniec okresu)Ilość osób zatrudnionych przy produkcji i sprzedaży towaru
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)Wielkość produkcji / zatrudnienie

W przypadku niektórych produktów wielkość sprzedaży eksportowej przemysłu krajowego może się różnić od wielkości eksportu według statystyk CIHZ. Wynika to z faktu, iż większość sprzedaży przemysłu krajowego realizowana jest przy udziale pośredników, którzy część towaru przeznaczonego pierwotnie na eksport mogą ostatecznie sprzedać w kraju. W takim przypadku wielkość ta powinna zostać dodana do sprzedaży krajowej. Inny powód pewnych rozbieżności między informacjami przedstawionymi przez przemysł krajowy a statystykami CIHZ może wynikać z faktu, że sprawozdania dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzone są przy wykorzystaniu klasyfikacji towarowej SWW lub PKWiU, natomiast statystyki CIHZ tworzone są w oparciu o kody taryfy celnej PCN.

W analizie relacji cen towarów importowanych i krajowych towarów podobnych lub bezpośrednio konkurencyjnych zastosowano następujące wskaźniki:

1.
Podcięcie cenowe liczone jako różnica miedzy średnią ceną towaru importowanego a średnią ceną towaru krajowego wyrażona w procentach

ŚREDNIA CENA IMPORTOWA

Podcięcie cenowe = (1 - -----------------------) x 100%

ŚREDNIA CENA KRAJOWA

Wielkość podcięcia cenowego wskazuje, o ile niższa lub wyższa jest średnia cena w imporcie od średniej ceny krajowej.

2.
Zaniżenie ceny liczone jako różnica między średnią ceną towaru importowanego a ceną normalną towaru krajowego

ŚREDNIA CENA IMPORTOWA

Zaniżenie ceny = (1 - -----------------------) x 100%

CENA NORMALNA

Cena normalna towaru krajowego to cena sprzedaży, której stosowanie zapewnia producentowi tzw. rozsądny zysk. Została ona określona według następującego wzoru:

Cena normalna = koszt (1 + rozsądny zysk)

Dla potrzeb postępowania ochronnego zastosowano trzy warianty wielkości rozsądnego zysku, w oparciu o który obliczono cenę normalną, a następnie wielkość zaniżenia ceny:

Nr grupy towarowejWariant 1Wariant 2Wariant 3
110,5%8%6,1%
26%8%2,3%
315%8%13,3%
415%8%18,6%
510%8%1,7%
615%8%2,7%
712%8%-5,2%
86%8%-6,8%

Wariant 1 przedstawia wielkości rozsądnego zysku wskazane przez przemysł krajowy.

Wariant 2 przedstawia wielkość rozsądnego zysku stosowaną przez Komisję Europejską dla branży hutniczej w wysokości 8%.

Wariant 3 przedstawia wielkość rozsądnego zysku, jaką przemysł krajowy realizował w okresie 1998-2000, przed pojawieniem się poważnej szkody.

IV. 

Analiza przywozu i sytuacji przemysłu krajowego

1.
Wyroby walcowane na gorąco płaskie o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej
Rok kalendarzowy1998199920002001I-VI 2002
Zużycie jawne (tony)2.355.5662.347.2322.894.9482.572.7001.208.146
Rynek krajowy (tony)1.253.1251.286.2361.741.9481.768.675772.843
Zużycie wewnętrzne (tony)1.102.4411.060.9961.153.000804.025435.303
Eksport (tony)165.445186.287204.301312.195144.547
Import
Import (tony)307.063477.728540.106824.459366.588
Dynamika importu (rok poprz. = 100)156113153
Udział importu w rynku (%)24,50%37,14%31,01%46,61%47,43%
Cena jednostkowa (PLN/tona)1.2131.0151.2801.1181.040
Udział importu w produkcji (%)13,75%23,08%21,00%39,71%36,82%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)74,10%68,90%85,80%69,20%66,90%
Produkcja (tony)2.232.6182.069.9002.571.7682.076.252995.545
Sprzedaż całkowita (tony)1.111.507994.7951.406.1431.256.411550.802
Sprzedaż krajowa (tony)916.842785.8151.153.397927.497388.473
Sprzedaż eksportowa (tony)194.665208.980252.746328.914162.329
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)73%61%66%52%50%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej (PLN/tona)1.3581.1851.3091.2891.253
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)12,50%-0,80%6,50%-3,50%-6,60%
Zapasy (na koniec okresu)18.66914.11012.62515.8179.440
Zatrudnienie (na koniec okresu)2.1601.8561.6571.5951.816
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)1.0341.1151.5521.3021.096
Porównanie cen
Podcięcie cenowe10,70%14,40%2,20%13,30%17,00%
Zaniżenie ceny 19,10%23,20%5,70%24,20%29,80%
Zaniżenie ceny 27,00%21,40%3,50%22,50%28,20%
Zaniżenie ceny 35,30%19,90%1,70%21,10%26,90%
1.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz wyrobów walcowanych na gorąco płaskich o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej zwiększył się w stopniu znaczącym. W roku 2001 był on o 268% większy niż w roku 1998. Największą dynamikę importu tego produktu odnotowano w latach 1999 i 2001. W okresie badanym wzrósł także udział importu wyrobów walcowanych na gorąco płaskich w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego był on o 22,1 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 26 punktów procentowych. Ceny wyrobów walcowanych na gorąco płaskich w okresie badanym ulegały wahaniom, przy czym pod koniec tego okresu ceny te wykazywały trend spadkowy, który utrzymał się w pierwszej połowie 2002 r. W całym okresie badanym ceny w imporcie były niższe od cen realizowanych przez producentów krajowych. Wskaźnik podcięcia cenowego oraz zaniżenia ceny osiągał największą wartość w latach 1998, 1999, 2001 i pierwszej połowie 2002 r.

1.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego wyroby walcowane na gorąco płaskie o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej uległa znacznemu pogorszeniu. Przejawiało się to między innymi zmniejszeniem się produkcji krajowej tego towaru o 8%, przy czym w 2001 r. w stosunku do roku 2000 produkcja zmniejszyła się o 20%. W okresie badanym zmniejszyło się również wykorzystanie mocy produkcyjnych o 4,9 punktu procentowego, przy czym w okresie 2000-2001 wskaźnik ten zmniejszył się o 16,6 punktu procentowego.

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego w okresie badanym ulegała wahaniom. Najwyższy poziom osiągnęła w roku 2000, a w 2001 r. spadła o 20% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zmniejszył się również w okresie badanym udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 21 punktów procentowych w całym okresie oraz o 14 punktów procentowych w latach 2000 - 2001.

W okresie badanym pogorszyła się także sytuacja przemysłu krajowego w zakresie osiąganej stopy zysku. Mimo poprawy tego wskaźnika w roku 2000 w całym okresie badanym stopa zysku jednostkowego spadła o 16 punktów procentowych, osiągając w 2001 r. ujemny poziom. Trend ten utrzymał się w pierwszej połowie 2002 r.

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w okresie badanym poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

1.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny wyrobów walcowanych na gorąco płaskich o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to import realizowany po niskich cenach zwiększył się o 53% i znacznemu pogorszeniu uległy główne wskaźniki charakteryzujące przemysł krajowy.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W tym kontekście stwierdzono, że na stan krajowych producentów wyrobów walcowanych na gorąco płaskich mogło mieć wpływ zmniejszenie zużycia wewnętrznego analizowanych produktów, niższa jakość produktów krajowych w porównaniu z importowanymi, brak płynności finansowej polskich hut oraz przestarzały program produkcji tych hut w stosunku do zapotrzebowania rynku, a także zwolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdzono jednak, że łączny wpływ wymienionych czynników na sytuację przemysłu krajowego nie był decydujący dla pogorszenia się tej sytuacji. Wniosek ten potwierdza analiza sytuacji w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to nasilenie występowania czynników innych niż import było porównywalne z nasileniem ich występowania we wcześniejszym okresie, natomiast gwałtownie wzrósł import i znacznie pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego.

1.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 9% wartości celnej towaru. Wysokość dodatkowej opłaty celnej została określona na podstawie zaniżenia ceny liczonego dla wariantu nr 3, czyli w odniesieniu do wysokości stopy zysku, jaką uzyskiwał przemysł krajowy w okresie poprzedzającym powstanie szkody. Zaniżenie to wynosi wprawdzie 20%, jednakże z uwagi na fakt, że towar ten jest półproduktem dla produkcji wielu innych asortymentów stalowych opłatę celną dodatkową ustalono w wysokości niższej. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999 - 2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie i powiększanie udziału w zwiększającym się rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku wyrobów walcowanych na gorąco płaskich.

2.
Wyroby walcowane na zimno płaskie o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej
Rok kalendarzowy1998199920002001I - VI 2002
Zużycie jawne (tony)953.928957.2021.035.734806.290414.163
Rynek krajowy (tony)631.942646.622674.272549.513291.289
Zużycie wewnętrzne (tony)321.986310.580361.462256.777122.874
Eksport (tony)48.42561.09385.22290.06465.892
Import
Import (tony)111.411184.710168.112203.514107.241
Dynamika importu (rok poprz. = 100)16691121
Udział importu w rynku (%)17,63%28,57%24,93%37,04%36,82%
Cena jednostkowa (PLN/tona)1.4251.2441.5851.3031.217
Udział importu w produkcji (%)12,50%22,16%17,64%29,37%28,77%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)66%61,7%70,6%51,3%55,2%
Produkcja (tony)890.948833.585952.844692.840372.814
Sprzedaż całkowita (tony)568.956523.005591.382436.063249.940
Sprzedaż krajowa (tony)520.531461.912506.160345.999184.048
Sprzedaż eksportowa (tony)48.42561.09385.22290.06465.892
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)82%71%75%63%63%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej(PLN/tona)1.3341.2831.4621.3171.223
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)0,40%-3,00%9,40%-11,90%-15,90%
Zapasy (na koniec okresu)0
Zatrudnienie (na koniec okresu)1.0391.1691.2351.1761.003
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)858730772589744
Porównanie cen
Podcięcie cenowe-6,80%3,10%-8,40%1,10%0,50%
Zaniżenie ceny 1-1,20%11,40%-11,90%17,80%21,10%
Zaniżenie ceny 20,70%13,00%-9,90%19,30%22,50%
Zaniżenie ceny 3-4,90%8,10%-16,00%14,80%18,20%
2.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz wyrobów walcowanych na zimno płaskich o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej wzrósł znacząco. W roku 2001 był on o 83% większy niż w roku 1998. Największą dynamikę importu tego produktu odnotowano w latach 1999 i 2001. W okresie badanym wzrósł także udział importu wyrobów walcowanych na gorąco płaskich w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego udział ten był o 19,4 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 16,1 punktu procentowego.

Ceny wyrobów walcowanych na gorąco płaskich w okresie badanym ulegały wahaniom, przy czym pod koniec tego okresu ceny te wykazywały trend spadkowy, który utrzymał się w pierwszej połowie 2002 r.

W latach 1999-2001 ceny w imporcie były niższe od cen realizowanych przez producentów krajowych, co skutkowało tym, że wskaźnik podcięcia cenowego oraz zaniżenia ceny osiągał największą wartość w latach 1999 i 2001.

2.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego wyroby walcowane na zimno płaskie o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej uległa znacznemu pogorszeniu. Przejawiało się to między innymi zmniejszeniem się produkcji krajowej tego towaru o 22%, przy czym w 2001 r. w stosunku do roku 2000 produkcja zmniejszyła się o 27%. W okresie badanym zmniejszyło się również wykorzystanie mocy produkcyjnych o 14,7 punktu procentowego, przy czym w okresie 2000 - 2001 wskaźnik ten zmniejszył się o 19,3 punktu procentowego.

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego w okresie badanym ulegała wahaniom. Najwyższy poziom osiągnęła na początku okresu badanego, a w 2001 r. była niższa niż w 1998 r. o 33% i o 32% w porównaniu z rokiem 2000. Zmniejszył się również w okresie badanym udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 19 punktów procentowych w całym okresie oraz o 12 punktów procentowych w latach 2000 - 2001.

W okresie badanym pogorszyła się także sytuacja przemysłu krajowego w zakresie osiąganej stopy zysku. Mimo znacznej poprawy tego wskaźnika w roku 2000 w całym okresie badanym stopa zysku jednostkowego spadła o 11,5 punktu procentowego, osiągając w 2001 r. ujemny poziom i niższy niż w 2000 r. o 20,3 punktu procentowego. Trend spadkowy tego wskaźnika utrzymał się w pierwszej połowie 2002 r.

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w okresie badanym poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

2.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny wyrobów walcowanych na zimno płaskich o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to import realizowany po niskich cenach zwiększył się o 21% i znacznemu pogorszeniu uległy główne wskaźniki charakteryzujące przemysł krajowy.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W tym kontekście stwierdzono, że na stan krajowych producentów wyrobów walcowanych na zimno płaskich mogło mieć wpływ zmniejszenie zużycia wewnętrznego analizowanych produktów, niższa jakość produktów krajowych w porównaniu z importowanymi, brak płynności finansowej polskich hut oraz przestarzały program produkcji tych hut w stosunku do zapotrzebowania rynku, a także zwolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdzono jednak, że łączny wpływ wymienionych czynników na sytuację przemysłu krajowego nie był decydujący dla pogorszenia się tej sytuacji. Wniosek ten potwierdza analiza sytuacji w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to nasilenie występowania czynników innych niż import było porównywalne z nasileniem ich występowania we wcześniejszym okresie, natomiast gwałtownie wzrósł import i znacznie pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego.

2.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 10% wartości celnej towaru. Wysokość dodatkowej opłaty celnej została obniżona w stosunku do zaniżenia ceny liczonego dla wariantu nr 3, czyli w odniesieniu do wysokości stopy zysku, jaką uzyskiwał przemysł krajowy w okresie poprzedzającym powstanie szkody, ponieważ wyroby walcowane na zimno płaskie stanowią wsad do produkcji niektórych polskich hut. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999-2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie i powiększanie udziału w zwiększającym się rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku wyrobów walcowanych na zimno płaskich.

3.
Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej powlekane (ocynkowane)
Rok kalendarzowy19981999200020011 pół. 2002
Zużycie jawne (tony)477.257545.285616.169539.442261.992
Rynek krajowy (tony)392.363443.656505.328466.477226.876
Zużycie wewnętrzne (tony)84.894101.629110.84172.96535.116
Eksport (tony)30.79030.47247.00222.18312.427
Import
Import (tony)132.954150.101176.159236.248112.073
Dynamika importu (rok poprz. = 100)113117134
Udział importu w rynku (%)33,89%33,83%34,86%50,65%49,40%
Cena jednostkowa (PLN/tona)2.1902.0942.1911.9621.754
Udział importu w produkcji (%)35,23%35,14%35,90%71,84%67,94%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)67,40%72,30%75,40%52,10%52,50%
Produkcja (tony)377.437427.198490.734328.834164.967
Sprzedaż całkowita (tony)290.199324.027376.171252.412127.230
Sprzedaż krajowa (tony)273.632305.452335.655236.556116.988
Sprzedaż eksportowa (tony)16.56718.57540.51615.85610.242
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)70%69%66%51%52%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej (PLN/tona)1.9681.8402.0191.8591.670
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)18,90%9,00%12,10%-2,70%-8,70%
Zapasy (na koniec okresu)2.3441.5423.7213.4932.621
Zatrudnienie (na koniec okresu)1.7651.5331.435917916
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)214264327342345
Porównanie cen
Podcięcie cenowe-11,30%-13,80%-8,50%-5,50%-5,00%
Zaniżenie ceny 1-15,10%-7,90%-5,80%10,70%16,60%
Zaniżenie ceny 2-22,50%-14,90%-12,70%5,00%11,20%
Zaniżenie ceny 3-16,80%-9,50%-7,40%9,40%15,40%
3.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali niestopowej powlekanych (ocynkowanych) wzrósł znacząco. W roku 2001 był on o 46% większy niż w roku 1998. Największą dynamikę importu tej grupy produktowej odnotowano w 2001 r. W okresie badanym wzrósł także udział importu wyrobów walcowanych płaskich ze stali niestopowej powlekanych (ocynkowanych) w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego udział ten było 16,7 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 36,6 punktu procentowego.

Ceny wyrobów walcowanych płaskich ze stali niestopowej powlekanych (ocynkowanych) w okresie badanym wykazywały trend spadkowy, który utrzymał się w pierwszej połowie 2002 r.

W całym okresie badanym, a w szczególności w latach 1998 oraz 1999, ceny w imporcie były niższe od cen realizowanych przez producentów krajowych, co skutkowało tym, że wskaźnik podcięcia cenowego oraz zaniżenia ceny osiągał największą wartość w latach 1999 i 2001.

3.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej powlekane (ocynkowane) uległa znacznemu pogorszeniu. Przejawiało się to między innymi zmniejszeniem się produkcji krajowej tego towaru o 13%, przy czym w 2001 r. w stosunku do roku 2000 produkcja zmniejszyła się o 33%. W okresie badanym zmniejszyło się również wykorzystanie mocy produkcyjnych o 15,3 punktu procentowego, przy czym w okresie 2000-2001 wskaźnik ten zmniejszył się o 23,3 punktu procentowego.

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego w okresie badanym ulegała wahaniom. Najwyższy poziom osiągnęła w 2000 r., jednakże już w roku 2001 była niższa o 30% w porównaniu z rokiem 2000. Zmniejszył się również w okresie badanym udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 19 punktów procentowych w całym okresie oraz o 15 punktów procentowych w latach 2000-2001.

W okresie badanym pogorszyła się także sytuacja przemysłu krajowego w zakresie osiąganej stopy zysku. Mimo poprawy tego wskaźnika w roku 2000 w całym okresie badanym stopa zysku jednostkowego spadła o 21,6 punktu procentowego, osiągając w 2001 r. ujemny poziom i niższy niż w 2000 r. o 14,8 punktu procentowego. Trend spadkowy tego wskaźnika utrzymał się w pierwszej połowie 2002 r.

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w okresie badanym poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

3.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny wyrobów walcowanych płaskich ze stali niestopowej powlekanych (ocynkowanych) a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to import realizowany po niskich cenach zwiększył się o 36% i znacznemu pogorszeniu uległy główne wskaźniki charakteryzujące przemysł krajowy.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W tym kontekście stwierdzono, że na stan krajowych producentów wyrobów walcowanych płaskich ze stali niestopowej powlekanych (ocynkowanych) mogło mieć wpływ zmniejszenie zużycia wewnętrznego analizowanych produktów, niższa jakość produktów krajowych w porównaniu z importowanymi, brak płynności finansowej polskich hut oraz przestarzały program produkcji tych hut w stosunku do zapotrzebowania rynku, a także zwolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdzono jednak, że łączny wpływ wymienionych czynników na sytuację przemysłu krajowego nie był decydujący dla pogorszenia się tej sytuacji. Wniosek ten potwierdza analiza sytuacji w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to nasilenie występowania czynników innych niż import było porównywalne z nasileniem ich występowania we wcześniejszym okresie, natomiast gwałtownie wzrósł import i znacznie pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego.

3.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 10% wartości celnej towaru. Wysokość dodatkowej opłaty celnej została określona na podstawie zaniżenia ceny liczonego dla wariantu nr 3, czyli w odniesieniu do wysokości stopy zysku, jaką uzyskiwał przemysł krajowy w okresie poprzedzającym powstanie szkody. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999 - 2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie i powiększanie udziału w zwiększającym się rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku wyrobów płaskich ocynkowanych.

4.
Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej powlekane (lakierowane)
Rok kalendarzowy1998199920002001I - VI 2002
Zużycie jawne (tony)198.684213.483243.567253.956
Rynek krajowy (tony)192.441211.382241.409252.950106.844
Zużycie wewnętrzne (tony)6.2432.1012.1581.006
Eksport (tony)6.79810.1808.26910.3394.495
Import
Import (tony)134.196156.560181.329213.98184.904
Dynamika importu (rok poprz. = 100)117116118
Udział importu w rynku (%)69,73%74,07%75,11%84,59%79,47%
Cena jednostkowa (PLN/tona)3.2863.3193.4012.9622.838
Udział importu w produkcji (%)183,16%228,00%248,60%403,56%336,09%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)86,20%80,80%85,80%62,30%59,40%
Produkcja (tony)73.26768.66772.94053.02325.262
Sprzedaż całkowita (tony)65.04365.00268.34949.30826.435
Sprzedaż krajowa (tony)65.04264.88268.21948.86526.136
Sprzedaż eksportowa (tony)1120130443299
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)34%31%28%19%24%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej(PLN/tona)3.4043.1813.4013.1542.775
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)21,30%17,80%16,80%9,80%10,20%
Zapasy (na koniec okresu)1.9811.5642.4332.7091.964
Zatrudnienie (na koniec okresu)639546398239237
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)115126183222213
Porównanie cen
Podcięcie cenowe3,50%-4,30%0,00%6,10%-2,30%
Zaniżenie ceny 1-1,80%-6,90%-1,60%10,30%2,00%
Zaniżenie ceny 2-8,40%-13,80%-8,20%4,50%-4,40%
Zaniżenie ceny 31,30%-3,60%1,50%13,10%5,00%
4.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz wyrobów walcowanych płaskich ze stali niestopowej powlekanych (lakierowanych) wzrósł znacząco. W roku 2001 był on o 60% większy niż w roku 1998, przy czym rósł on równomiernie w całym okresie badanym. W okresie badanym wzrósł także udział importu wyrobów płaskich lakierowanych w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego udział ten był o 14,9 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 220,4 punktu procentowego.

Ceny wyrobów płaskich lakierowanych w okresie badanym rosły do roku 2000, natomiast spadły w 2001 r. i trend ten kontynuowany był w pierwszej połowie roku 2002.

W latach 1998 oraz 2001 ceny w imporcie były niższe od cen realizowanych przez producentów krajowych i w tych latach odnotowano podcięcie cenowe. Natomiast wskaźnik zaniżenia ceny osiągnął dodatnią wartość (odnotowano występowanie zaniżenia cen) w roku 2001, co jest związane z jednej strony z obniżeniem ceny w imporcie i z drugiej ze zmniejszeniem się jednostkowego zysku na sprzedaży realizowanego przez przemysł krajowy.

4.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego wyroby płaskie lakierowane uległa pogorszeniu. Przejawiało się to między innymi zmniejszeniem się produkcji krajowej tego towaru o 28% w całym okresie badanym, przy czym w 2001 r. w stosunku do roku 2000 produkcja zmniejszyła się o 27%. W okresie badanym zmniejszyło się również wykorzystanie mocy produkcyjnych o 23,9 punktu procentowego, przy czym w okresie 2000 - 2001 wskaźnik ten zmniejszył się o 23,5 punktu procentowego.

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego w okresie badanym ulegała wahaniom. Najwyższy poziom osiągnęła w roku 2000, a w 2001 r. była niższa niż w 1998 r. o 24,9% i o 28,4% w porównaniu z rokiem 2000. Zmniejszył się również w okresie badanym udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 15 punktów procentowych w całym okresie oraz o 9 punktów procentowych w latach 2000 - 2001.

W okresie badanym pogorszyła się także sytuacja przemysłu krajowego w zakresie osiąganej stopy zysku. Wskaźnik ten pogarszał się w całym okresie badanym (o 11,5 punktu procentowego), przy czym najbardziej dynamiczny spadek tego wskaźnika odnotowano w roku 2001 w stosunku do roku 2000 - o 7 punktów procentowych.

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w okresie badanym poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

4.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny wyrobów płaskich lakierowanych a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to import realizowany po niskich cenach zwiększył się o 18% i znacznemu pogorszeniu uległy główne wskaźniki charakteryzujące przemysł krajowy.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W tym kontekście stwierdzono, że na stan krajowych producentów wyrobów płaskich lakierowanych mogło mieć wpływ zmniejszenie zużycia wewnętrznego analizowanych produktów, niższa jakość produktów krajowych w porównaniu z importowanymi, brak płynności finansowej polskich hut oraz przestarzały program produkcji tych hut w stosunku do zapotrzebowania rynku, a także zwolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdzono jednak, że łączny wpływ wymienionych czynników na sytuację przemysłu krajowego nie był decydujący dla pogorszenia się tej sytuacji. Wniosek ten potwierdza analiza sytuacji w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to nasilenie występowania czynników innych niż import było porównywalne z nasileniem ich występowania we wcześniejszym okresie, natomiast wzrósł import realizowany po cenach najniższych w całym okresie badanym i znacznie pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego.

4.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 10% wartości celnej towaru. Wysokość dodatkowej opłaty celnej została określona na podstawie zaniżenia ceny liczonego dla wariantu nr 3, czyli w odniesieniu do wysokości stopy zysku, jaką uzyskiwał przemysł krajowy w okresie poprzedzającym powstanie szkody. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999 - 2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie i powiększanie udziału w zwiększającym się rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku wyrobów płaskich lakierowanych.

5.
Pozostałe pręty walcowane na gorąco ze stali niestopowej
Rok kalendarzowy1998199920002001I - VI 2002
Zużycie jawne (tony)696.340799.4421.014.382856.668393.824
Rynek krajowy (tony)666.027708.356890.079762.274369.269
Zużycie wewnętrzne (tony)30.31491.086124.30394.39524.555
Eksport (tony)173.862178.068400.693262.089115.138
Import
Import (tony)45.35874.20280.90996.44267.354
Dynamika importu (rok poprz. = 100)164109119
Udział importu w rynku (%)6,81%10,48%9,09%12,65%18,24%
Cena jednostkowa (PLN/tona)1.0218341.0871.046986
Udział importu w produkcji (%)5,15%7,69%5,81%8,84%13,65%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)76,40%60,70%80,50%63,10%57,20%
Produkcja (tony)880.708965.0291.391.4991.090.898493.406
Sprzedaż całkowita (tony)711.148775.8661.125.478852.770384.627
Sprzedaż krajowa (tony)620.669634.154809.170665.832301.915
Sprzedaż eksportowa (tony)90.479141.712316.308186.93882.712
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)93%90%91%87%82%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej (PLN/tona)9569641.0371.026986
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)2,30%3,00%-0,10%-5,10%2,00%
Zapasy (na koniec okresu)55.86361.72157.33368.58351.798
Zatrudnienie (na koniec okresu)3.2853.4322.9322.7222.618
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)247265406339317
Porównanie cen
Podcięcie cenowe-6,80%13,50%-4,90%-1,90%0,00%
Zaniżenie ceny 10,60%19,10%4,70%12,10%7,30%
Zaniżenie ceny 2-1,20%17,60%3,00%10,40%5,50%
Zaniżenie ceny 3-7,40%12,50%-3,00%4,90%-0,30%
5.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz pozostałych prętów walcowanych na gorąco ze stali niestopowej wzrósł znacząco. W roku 2001 był on o 112% większy niż w roku 1998, przy czym największy wzrost przywozu odnotowano w roku 1999 w porównaniu z rokiem 1998 (o 64%), natomiast w 2001 r. w porównaniu z 2000 r. wzrósł on o 19%. W okresie badanym wzrósł także udział importu prętów walcowanych na gorąco w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego udział ten był o 5,9 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 3,3 punktu procentowego.

Ceny prętów walcowanych na gorąco wahały się w okresie badanym. Najniższą cenę jednostkową zanotowano w roku 1999. Cena ta wzrosła w roku 2000 i następnie spadła w roku 2001. Trend spadkowy utrzymał się w pierwszej połowie roku 2002.

W 1999 r. ceny w imporcie były niższe od cen realizowanych przez producentów krajowych i w tym roku odnotowano podcięcie cenowe. Natomiast wskaźnik zaniżenia ceny osiągnął najwyższą wartość w latach 1999 i 2001.

5.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego pręty walcowane na gorąco była niestabilna i uległa pogorszeniu w ostatniej części tego okresu. Przejawiało się to między innymi zmniejszeniem się produkcji krajowej tego towaru w 2001 r. w stosunku do roku 2000 o 22%. W okresie badanym zmniejszyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych o 13,3 punktu procentowego, przy czym w okresie 2000-2001 wskaźnik ten zmniejszył się o 17,4 punktu procentowego.

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego w okresie badanym do roku 2000 rosła, kiedy to osiągnęła poziom najwyższy. W następnym roku sprzedaż krajowa spadła o 18%. Zmniejszył się również w okresie badanym udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 6 punktów procentowych w całym okresie oraz o 4 punkty procentowe w latach 2000-2001.

W okresie badanym pogorszyła się także sytuacja przemysłu krajowego w zakresie osiąganej stopy zysku. Wskaźnik ten pogarszał się w całym okresie badanym (łącznie o 7,4 punktu procentowego), przy czym najbardziej dynamiczny spadek tego wskaźnika odnotowano w roku 2001 w stosunku do roku 2000 - o 5 punktów procentowych, przy bardzo niskiej średniej stopie zysku w całym okresie.

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w ostatniej części okresu badanego poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

5.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny prętów walcowanych na gorąco a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy mimo zmniejszenia się rynku krajowego import zwiększył się o 19%, wypychając tym samym z rynku krajowych producentów, którzy w tym okresie zanotowali pogorszenie głównych wskaźników ekonomicznych.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W tym kontekście stwierdzono, że na stan krajowych producentów prętów walcowanych mogło mieć wpływ zmniejszenie się krajowego rynku tych wyrobów, niższa jakość produktów krajowych w porównaniu z importowanymi, brak płynności finansowej polskich hut oraz przestarzały program produkcji tych hut w stosunku do zapotrzebowania rynku, a także zwolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdzono jednak, że łączny wpływ wymienionych czynników na sytuację przemysłu krajowego nie był decydujący dla pogorszenia się tej sytuacji. Wniosek ten potwierdza analiza sytuacji w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to nasilenie występowania czynników innych niż import było porównywalne z nasileniem ich występowania we wcześniejszym okresie, natomiast mimo zmniejszenia się krajowego rynku nadmiernie wzrósł import wypychając z tego rynku produkcję krajową, przez co znacznie pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego.

5.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 10% wartości celnej towaru. Wysokość dodatkowej opłaty celnej została określona na podstawie zaniżenia ceny liczonego dla wariantu nr 2, czyli w odniesieniu do wysokości stopy zysku na poziomie 8%. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999 - 2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie udziału w rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku prętów walcowanych na gorąco.

6.
Blachy transformatorowe i prądnicowe
Rok kalendarzowy1998199920002001I - VI 2002
Zużycie jawne (tony)47.02342.48647.33856.36031.007
Rynek krajowy (tony)47.02242.48647.33856.36031.007
Zużycie wewnętrzne (tony)10000
Eksport (tony)20.08413.61130.87535.15815.056
Import
Import (tony)18.54213.85619.09529.65217.860
Dynamika importu (rok poprz. = 100)75138155
Udział importu w rynku (%)39,43%32,61%40,34%52,61%57,60%
Cena jednostkowa (PLN/tona)2.1992.4652.9472.8782.406
Udział importu w produkcji (%)38,18%32,80%32,30%47,93%63,33%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)94,00%58,00%84,00%89,00%90,00%
Produkcja (tony)48.56542.24159.11861.86628.203
Sprzedaż całkowita (tony)48.56442.24159.11861.86628.203
Sprzedaż krajowa (tony)26.42224.72725.49424.18013.020
Sprzedaż eksportowa (tony)22.14217.51433.62437.68615.183
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)56%58%54%43%42%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej (PLN/tona)2.7612.8212.8122.9563.115
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)3,70%-1,10%5,40%4,80%6,30%
Zapasy (na koniec okresu)
Zatrudnienie (na koniec okresu)536486482483485
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)9187123128116
Porównanie cen
Podcięcie cenowe20,30%12,60%-4,80%2,60%22,80%
Zaniżenie ceny 128,20%24,80%4,00%11,30%28,60%
Zaniżenie ceny 223,50%20,00%-2,30%5,50%24,00%
Zaniżenie ceny 319,50%15,80%-7,60%0,60%20,00%
6.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz blach transformatorowych wzrósł znacząco. W roku 2001 był on o 56% większy niż w roku 1998, przy czym największy wzrost przywozu odnotowano w roku 2001 w porównaniu z 2000 r., kiedy import wzrósł o 55%. W okresie badanym wzrósł także udział importu blach transformatorowych i prądnicowych w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego udział ten był o 13,2 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Podobnie jak w przypadku bezwzględnego wzrostu importu również wskaźnik udziału importu w rynku krajowym najwyraźniej wzrósł na przełomie 2000 i 2001 r. (o 12,3 punktu procentowego). Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 9,7 punktu procentowego w całym okresie badanym.

Ceny importowanych blach transformatorowych i prądnicowych wzrastały w okresie 1998-2000, natomiast nieznacznie spadły w roku 2001. Spadek cen pogłębił się w pierwszej połowie 2002 r.

Ceny w imporcie były znacząco niższe od cen realizowanych przez producentów krajowych w całym okresie badanym, z wyjątkiem roku 2000. Również w 2000 r. nie stwierdzono występowania zaniżenia ceny ze strony importu, które występowało w pozostałych latach okresu badanego.

6.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego blachy transformatorowe i prądnicowe była niestabilna i uległa pogorszeniu w ostatniej części tego okresu. Mimo wzrostu produkcji krajowej o 27% w okresie badanym sprzedaż krajowa zmniejszyła się o 9%.

W okresie badanym zmniejszyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych o 5 punktów procentowych, przy czym po zwiększeniu tych mocy w roku 1999 w następnym okresie nastąpiła ich znaczna redukcja.

W okresie badanym znacznemu zmniejszeniu uległ udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 13 punktów procentowych.

W okresie badanym przemysł krajowy uzyskiwał niską stopę zysku na sprzedaży krajowej blach transformatorowych i prądnicowych. Najwyższy poziom osiągnęła ona w roku 2000 (5,4%).

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w okresie badanym poprzez zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych, spadek sprzedaży krajowej i udziału tej sprzedaży w rynku krajowym poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

6.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny blach transformatorowych i prądnicowych a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy import zwiększył się o 55%, nie pozwalając krajowym producentom na uzyskanie większego dostępu do rosnącego rynku krajowego i częściowo wypychając krajowych producentów z tego rynku. Jednocześnie przemysł krajowy odnotował pogorszenie niektórych wskaźników ekonomicznych.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W przypadku producentów blach transformatorowych i prądnicowych nie stwierdzono występowania takich czynników i w związku z tym uznano, że nadmierny import jest jedyną przyczyną pogorszenia się sytuacji krajowych wytwórców tego towaru.

6.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 15% wartości celnej towaru. Wysokość dodatkowej opłaty celnej została określona na podstawie zaniżenia ceny liczonego dla wariantu nr 1, czyli w odniesieniu do wysokości stopy zysku wskazanej przez przemysł krajowy powiększonej o 4 punkty procentowe z uwagi na znaczne obniżenie cen w imporcie w pierwszej połowie roku 2002. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999-2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie udziału w rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku blach transformatorowych i prądnicowych.

7.
Rury bez szwu
Rok kalendarzowy1998199920002001I - VI 2002
Zużycie jawne (tony)222.879190.402197.431203.93290.829
Rynek krajowy (tony)199.623176.134181.356168.03979.272
Zużycie wewnętrzne (tony)23.25614.26816.07535.89311.557
Eksport (tony)20.08413.61130.87535.15815.056
Import
Import (tony)48.96243.36247.05453.28230.735
Dynamika importu (rok poprz. = 100)89109113
(Udział importu w rynku (%)24,53%24,62%25,95%31,71%38,77%
Cena jednostkowa (PLN/tona)2.8772.7922.6892.3232.244
Udział importu w produkcji (%)24,27%24,01%26,72%32,72%43,56%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)69,40%64,70%64,10%58,10%50,90%
Produkcja (tony)201.736180.610176.089162.86470.551
Sprzedaż całkowita (tony)187.190170.335167.707155.33968.110
Sprzedaż krajowa (tony)150.661132.772134.302114.75748.537
Sprzedaż eksportowa (tony)36.52937.56333.40540.58219.573
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)75%75%74%68%61%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej (PLN/tona)2.3242.2102.2702.4012.403
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)1,90%-6,00%-11,60%-9,00%-4,70%
Zapasy (na koniec okresu)8.8015.5518.5515.4895.457
Zatrudnienie (na koniec okresu)5.5263.6102.9552.2121.933
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)3750607473
Porównanie cen
Podcięcie cenowe-23,80%-26,30%-18,50%3,20%6,60%
Zaniżenie ceny 1-12,70%-6,00%6,50%21,40%20,50%
Zaniżenie ceny 2-16,80%-9,90%3,00%18,50%17,60%
Zaniżenie ceny 3-33,10%-25,20%-10,50%7,10%6,10%
7.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz na polski obszar celny rur bez szwu wzrósł. W roku 2001 był on o 9% większy niż w roku 1998, przy czym największy wzrost przywozu odnotowano w roku 2001 w porównaniu z 2000 r., kiedy import wzrósł o 13%. W okresie badanym wzrósł także udział importu rur bez szwu w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego udział ten był o 7,2 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Podobnie jak w przypadku bezwzględnego wzrostu importu również wskaźnik udziału importu w rynku krajowym najwyraźniej wzrósł na przełomie 2000 i 2001 r. (o 5,8 punktu procentowego). Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 8,4 punktu procentowego w całym okresie badanym.

Ceny importowanych rur bez szwu spadały w całym okresie badanym.

Ceny w imporcie były znacząco wyższe od cen realizowanych przez producentów krajowych w okresie 1998 - 2000, natomiast w roku 2001 i w pierwszej połowie 2002 r. przy dalszym spadku cen importowanych rur bez szwu i wzroście cen krajowych wystąpiło podcięcie cenowe i zaniżenie ceny ze strony importu.

7.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego rury bez szwu uległa pogorszeniu. Przejawiało się to między innymi zmniejszeniem się produkcji krajowej tego towaru w całym okresie badanym o 19,3%. W okresie badanym zmniejszyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych o 11,3 punktu procentowego, przy czym w okresie 2000 - 2001 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 6 punktów procentowych.

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego w okresie badanym zmniejszyła się o 23,9%. W 2001 r. w porównaniu z 2000 r. sprzedaż przemysłu krajowego na krajowy rynek spadła o 14,6%. Zmniejszył się w okresie badanym udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 7 punktów procentowych w całym okresie, przy czym o 6 punktów procentowych w latach 2000 - 2001.

W okresie badanym pogorszyła się także sytuacja przemysłu krajowego w zakresie osiąganej stopy zysku. Wskaźnik ten pogarszał się w całym okresie badanym o 10,9 punktu procentowego, przy czym dodatnią stopę zysku odnotowano tylko w pierwszym roku okresu badanego.

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w okresie badanym poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

7.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny rur bez szwu a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to import realizowany po niskich cenach zwiększył się o 13% i znacznemu pogorszeniu uległy główne wskaźniki charakteryzujące przemysł krajowy.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W tym kontekście stwierdzono, że na stan krajowych producentów rur bez szwu mogło mieć wpływ zmniejszenie zużycia wewnętrznego analizowanych produktów, niższa jakość produktów krajowych w porównaniu z importowanymi, brak płynności finansowej polskich hut oraz przestarzały program produkcji tych hut w stosunku do zapotrzebowania rynku, a także zwolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdzono jednak, że łączny wpływ wymienionych czynników na sytuację przemysłu krajowego nie był decydujący dla pogorszenia się tej sytuacji. Wniosek ten potwierdza analiza sytuacji w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to nasilenie występowania czynników innych niż import było porównywalne z nasileniem ich występowania we wcześniejszym okresie, natomiast wzrósł import i pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego.

7.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 10% wartości celnej towaru. Wysokość dodatkowej opłaty celnej została obniżona w stosunku do zaniżenia ceny liczonego dla wariantu nr 2, czyli w odniesieniu do wysokości stopy zysku na poziomie 8%, ponieważ rury bez szwu są wykorzystywane do dalszego przerobu w polskich hutach. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999 - 2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie udziału w rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku rur bez szwu.

8.
Rury ze szwem o średnicy 406,4 mm i poniżej
Rok kalendarzowy1998199920002001I - VI 2002
Zużycie jawne (tony)194.544222.792256.722229.407105.117
Rynek krajowy (tony)194.661196.155228.743213.30199.425
Zużycie wewnętrzne (tony)26.63727.97916.1065.692
Eksport (tony)52.89249.97842.30556.95521.452
Import
Import (tony)41.63151.19138.19750.52640.917
Dynamika importu (rok poprz. = 100)12375132
Udział importu w rynku (%)21,39%26,10%16,70%23,69%41,15%
Cena jednostkowa (PLN/tona)2.4351.9102.2671.8891.731
Udział importu w produkcji (%)20,15%22,76%14,24%21,01%45,75%
Przemysł krajowy
Wykorzystanie mocy prod. (%)65,10%52,10%62,60%58,20%42,50%
Produkcja (tony)206.555224.913268.144240.51689.433
Sprzedaż całkowita (tony)205.922194.942232.851219.73079.960
Sprzedaż krajowa (tony)168.344151.796177.874158.85564.038
Sprzedaż eksportowa (tony)37.57843.14654.97760.87515.922
Udział sprzedaży krajowej w rynku (%)86%77%78%74%64%
Cena jednostkowa sprzedaży krajowej (PLN/tona)1.5561.4901.6451.5961.599
Zysk/strata na sprzedaży krajowej (%)-4,10%-7,70%-8,60%-13,20%-10,00%
Zapasy (na koniec okresu)7503.3347.3144.6803.781
Zatrudnienie (na koniec okresu)427403410345235
Wydajność (tony/jeden zatrudniony)484557654697761
Porównanie cen
Podcięcie cenowe-56,50%-28,20%-37,80%-18,30%-8,30%
Zaniżenie ceny 1-41,60%-11,60%-18,80%3,10%8,10%
Zaniżenie ceny 2-38,90%-9,50%-16,60%4,90%9,80%
Zaniżenie ceny 3-61,00%-27,00%-35,20%-10,20%-4,50%
8.1.
Przywóz towaru objętego postępowaniem ochronnym na polski obszar celny.

W okresie badanym przywóz na polski obszar celny rur ze szwem o średnicy 406,4 mm i poniżej wzrósł. W roku 2001 był on o 21% większy niż w roku 1998, przy czym największy wzrost przywozu odnotowano w roku 2001 w porównaniu z 2000 r., kiedy import wzrósł o 32%. W okresie badanym wzrósł także udział importu rur bez szwu w rynku krajowym. Na końcu okresu badanego udział ten był o 2,3 punktu procentowego większy niż na początku okresu badanego. Podobnie jak w przypadku bezwzględnego wzrostu importu również wskaźnik udziału importu w rynku krajowym najwyraźniej wzrósł na przełomie 2000 i 2001 r. (o 7 punktów procentowych). Odnotowano również zwiększenie się importu w stosunku do produkcji krajowej - o 0,9 punktu procentowego w całym okresie badanym, a w latach 2000-2001 o 5,8 punktu procentowego.

Ceny importowanych rur ze szwem ulegały wahaniom w okresie badanym, były jednak wyższe od cen realizowanych przez producentów krajowych.

Zaniżenie ceny wystąpiło tylko w roku 2001 i w pierwszej połowie roku 2002.

8.2.
Sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego produkt podobny.

W okresie badanym sytuacja przemysłu krajowego wytwarzającego rury ze szwem uległa pogorszeniu, szczególnie w ostatniej części okresu badanego. Przejawiało się to między innymi zmniejszeniem się produkcji krajowej tego towaru w roku 2001 w porównaniu z rokiem poprzednim o 9%. W całym okresie badanym zmniejszyło się wykorzystanie mocy produkcyjnych o 6,9 punktu procentowego, przy czym w roku 1999 moce produkcyjne zostały nieznacznie zwiększone.

Sprzedaż krajowa przemysłu krajowego w okresie badanym zmniejszyła się o 6%, przy czym sprzedaż ta rosła do roku 2000. W 2001 r. w porównaniu z 2000 r. sprzedaż przemysłu krajowego na krajowy rynek spadła o 11%. Zmniejszył się w okresie badanym udział sprzedaży krajowej w rynku krajowym - o 12 punktów procentowych.

W okresie badanym pogorszyła się także sytuacja przemysłu krajowego w zakresie osiąganej stopy zysku. Wskaźnik ten pogarszał się w całym okresie badanym o 9,1 punktu procentowego, osiągając najniższy poziom w roku 2001. Przez cały okres badany sprzedaż krajowa rur ze szwem przynosiła stratę, która się pogłębiała.

Powyższa analiza wskazuje, że przemysł krajowy w okresie badanym poniósł szkodę w rozumieniu przepisów ustawy.

8.3.
Związek przyczynowy między importem a szkodą, jaką poniósł przemysł krajowy.

Przeprowadzona powyżej analiza wskazuje, że występuje związek przyczynowy między przywozem na polski obszar celny rur ze szwem a szkodą ponoszoną przez przemysł krajowy wytwarzający produkty podobne. Świadczy o tym przede wszystkim fakt zbieżnego w czasie wzrostu importu analizowanych produktów oraz pogorszenia się sytuacji przemysłu krajowego. Związek ten jest szczególnie widoczny w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to import zwiększył się o 32% i znacznemu pogorszeniu uległy główne wskaźniki charakteryzujące przemysł krajowy.

W toku postępowania ochronnego wzięto pod uwagę fakt, iż obok importu na sytuację przemysłu krajowego mogły mieć wpływ także czynniki inne niż import. W tym kontekście stwierdzono, że na stan krajowych producentów rur ze szwem mogło mieć wpływ zmniejszenie zużycia wewnętrznego analizowanych produktów, niższa jakość produktów krajowych w porównaniu z importowanymi, brak płynności finansowej polskich hut oraz przestarzały program produkcji tych hut w stosunku do zapotrzebowania rynku, a także zwolnienie tempa rozwoju polskiej gospodarki. Stwierdzono jednak, że łączny wpływ wymienionych czynników na sytuację przemysłu krajowego nie był decydujący dla pogorszenia się tej sytuacji. Wniosek ten potwierdza analiza sytuacji w ostatnich dwóch latach okresu badanego, kiedy to nasilenie występowania czynników innych niż import było porównywalne z nasileniem ich występowania we wcześniejszym okresie, natomiast wzrósł import i pogorszyła się sytuacja przemysłu krajowego.

8.4.
Proponowany środek ochronny i przewidywane skutki jego wprowadzenia.

W związku z wynikami powyższej analizy, w celu naprawienia szkody, jaką na skutek nadmiernego importu poniósł przemysł krajowy, oraz zapobieżenia w przyszłości powstaniu szkody, która byłaby trudna do naprawienia, proponuje się wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego w formie dodatkowej opłaty celnej w wysokości 10% wartości celnej towaru. Jednocześnie proponuje się ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego opłatą celną dodatkową w wysokości średniej importu z lat 1999 - 2001, ewentualnie powiększonej do 5%.

Dodatkowa opłata celna oraz ustanowienie wielkości dostępu do rynku zapewnia przemysłowi krajowemu utrzymanie udziału w rynku krajowym, co powinno zapewnić pomyślne dokończenie procesu restrukturyzacji tego przemysłu. Jednocześnie ustanowienie wielkości przywozu nieobjętego dodatkową opłatą celną zapewni ciągłość dostaw dla przemysłów przetwórczych zaopatrujących się za granicą oraz zapewni istnienie konkurencji na krajowym rynku rur ze szwem.

V. 

Ocena programu dostosowawczego przemysłu krajowego, mającego na celu zapewnienie konkurencyjności tego przemysłu po zniesieniu ograniczeń dostępu do rynku

Krajowy przemysł hutniczy podlega procesowi restrukturyzacji od początku lat 90. W okresie minionego dziesięciolecia dokonano szeregu znaczących zmian, m.in. zredukowano zatrudnienie w sektorze o ponad 100 tys. osób, zmodernizowano część surowcową hutnictwa poprzez całkowitą likwidację przestarzałego procesu martenowskiego wytapiania stali (np. w Hucie Sendzimira, Hucie Bankowa), modernizacje stalowni konwertorowych i elektrycznych np. w Hucie Katowice, Hucie L.W.), zainstalowanie nowych pieców elektrycznych do wytapiania stali (np. w Hucie L.W.), wybudowanie prawie w każdej hucie urządzeń do ciągłego odlewania stali (np. w Hucie Sendzimira, w Hucie Częstochowa), zmodernizowano część linii wytwarzających wyroby gotowe (np. w Hucie Florian),wybudowano nowe linie do wytwarzania wyrobów gotowych (np. walcownia prętów w Hucie Zawiercie, walcownia wieloliniowa w Hucie Baildon).

Proces restrukturyzacji, w tym proces inwestycyjny, nie został ukończony, dlatego przyszłość polskiego sektora hutniczego jest uzależniona od wielu czynników. W dokumencie "Restrukturyzacja i rozwój hutnictwa żelaza i stali do roku 2006", przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 10 stycznia 2003 r., Rząd wyznaczył kierunki restrukturyzacji sektora.

Ochrona rynku stalowych wyrobów hutniczych jest jednym z mechanizmów wspierających proces restrukturyzacji i nie może być z punktu widzenia wolnej konkurencji sytuacją permanentną. Zahamowanie nadmiernego przywozu niektórych wyrobów stalowych i tym samym umożliwienie krajowym wytwórcom wyrobów hutniczych uzyskiwania wyższych cen na swoje produkty wraz z prowadzonymi równolegle procesami restrukturyzacyjnymi w postaci:

-
restrukturyzacji finansowej,
-
realizacji programów inwestycyjnych,
-
redukcji kosztów,
-
zmniejszania zatrudnienia,
-
zwiększania produktywności,

pozwoli na skuteczne wdrożenie programu restrukturyzacji i utworzenie w Polsce konkurencyjnego przemysłu hutniczego, spełniającego wymagania odbiorców wyrobów zarówno pod względem jakościowym, kosztowym, jak i ciągłości dostaw.

VI. 

Lista przedsiębiorców stanowiących przemysł krajowy

Lista znanych przedsiębiorców stanowiących przemysł krajowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego postanowienia.

VII. 

Podstawy prawne dokonanych ustaleń

W toku postępowania ochronnego zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy w celu ustalenia, czy wzrost przywozu towarów objętych postępowaniem przyczynił się do wyrządzenia poważnej szkody przemysłowi krajowemu, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zbadał:
1)
wielkość i tempo przywozu w wielkościach bezwzględnych oraz w odniesieniu do produkcji krajowej;
2)
udział w rynku krajowym towarów objętych postępowaniem;
3)
ceny towaru objętego postępowaniem ochronnym, w tym ich relację do cen towaru podobnego;
4)
zmiany dotyczące produkcji i rynku krajowego w zakresie:
-
wielkości produkcji,
-
stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych,
-
wydajności,
-
stanu zapasów,
-
zatrudnienia,
-
zysków i strat,
-
poziomu sprzedaży,
-
udziału w rynku krajowym,
-
cen krajowego towaru podobnego.

W przypadku 8 z 12 grup produktów objętych postępowaniem ochronnym przeprowadzenie powyższej analizy umożliwiło stwierdzenie istnienia nadmiernego przywozu, który powoduje szkodę dla przemysłu krajowego.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zbadał także czynniki inne niż przywóz, które mogły wyrządzić szkodę przemysłowi krajowemu.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej nie stwierdził istnienia żadnych okoliczności, z których wynikałoby, że wprowadzenie ostatecznego środka ochronnego wobec 8 grup produktów objętych postępowaniem będzie sprzeczne z interesem publicznym, o którym mowa w art. 25 pkt 4 ustawy.

Na podstawie dokonanych ustaleń rekomenduje się nałożenie wobec ww. grup produktów ostatecznego środka ochronnego w formie opłaty celnej dodatkowej zgodnie z art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy. Zgodnie z art. 10 ust 2 wraz z ostateczną opłatą celną dodatkową ustanowione zostaną wielkości przywozu nieobjętego tą opłatą. Odnoszące się do poszczególnych grup rekomendacje co do nałożenia ostatecznego środka ochronnego nie dotyczą produktów, wobec których zakończono postępowanie bez nałożenia środka ochronnego postanowieniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zakończenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych produktów stalowych bez zastosowania środków ochronnych wobec niektórych z tych produktów (M.P. Nr 9, poz. 132) zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie. Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy na postanowienie stronie zainteresowanej służy skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368, z późn. zm.) należy wnieść w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego postanowienia. Skargę w podanym terminie należy wnieść bezpośrednio do Sądu. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego postanowienia.
______

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE NADMIERNEGO PRZYWOZU NA POLSKI OBSZAR CELNY

Nr produktuNazwa produktuKod PCN
1Wyroby walcowane na gorąco płaskie o szer. 600 mm i więcej ze stali niestopowej7208 10 00 0, 7208 26 00 0, 7208 27 00 0, 7208 37 10 0, 7208 37 90 0, 7208 38 10 0, 7208 38 90 0, 7208 39 10 0, 7208 39 90 0, 7208 40 10 0, 7208 51 10 0, 7208 51 30 0, 7208 51 50 0, 7208 51 91 0, 7208 51 99 0, 7208 52 10 0, 7208 52 91 0, 7208 52 99 0, 7208 53 90 0, 7208 54 10 0
2Wyroby walcowane na zimno płaskie o szer. 600 mm i więcej ze stali niestopowej7209 16 90 9, 7209 17 90 9, 7209 18 91 9, 7209 26 90 0, 7209 27 90 0, 7209 28 90 0
3Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej powlekane (ocynkowane)7210 30 10 0, 7210 30 90 0, 7210 41 10 0, 7210 41 90 0, 7210 49 10 0, 7210 49 90 0, 7212 30 11 0, 7212 30 19 0, 7212 30 90 0
4Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej powlekane (lakierowane)7210 70 39 0, 7210 70 90 0, 7212 40 91 0, 7212 40 93 0, 7212 40 98 0
5Pozostałe pręty walcowane na gorąco ze stali niestopowej7214 10 00 0, 7214 20 00 0, 7214 91 10 0, 7214 99 10 0, 7214 99 31 0, 7214 99 39 0, 7214 99 61 0, 7214 99 69 0, 7214 99 90 0
6Blachy transformatorowe i prądnicowe7225 11 00 0, 7225 19 90 0, 7226 11 10 0, 7226 11 90 0, 7226 19 30 0, 7226 19 90 0
7Rury bez szwu7304 10 10 0, 7304 10 30 0, 7304 10 90 0, 7304 31 91 0, 7304 31 99 0, 7304 39 51 0, 7304 39 91 0, 7304 39 93 0, 7304 59 10 0
8Rury ze szwem o średnicy 406,4 mm i poniżej7306 10 11 0, 7306 10 19 0, 7306 10 90 0, 7306 30 51 0, 7306 30 59 0, 7306 30 78 0, 7306 30 90 0

ZAŁĄCZNIK Nr  2

LISTA ZNANYCH PRZEDSIĘBIORCÓW STANOWIĄCYCH PRZEMYSŁ KRAJOWY WYTWARZAJĄCY TOWARY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH STWIERDZONO WYSTĘPOWANIE NADMIERNEGO PRZYWOZU NA POLSKI OBSZAR CELNY

1. Wyroby walcowane na gorąco płaskie o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej.

1.1. Huta im. T. Sendzimira S.A.

1.2. Huta Częstochowa S.A.

1.3. Huta Pokój S.A.

1.4. HK Walcownia Blach Grubych Batory Sp. z o.o.

1.5. Huta Pokój S.A.

2. Wyroby walcowane na zimno płaskie o szerokości 600 mm i więcej ze stali niestopowej.

2.1. Huta im. T. Sendzimira S.A.

3. Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej powlekane (ocynkowane).

3.1. Huta im. T. Sendzimira S.A.

3.2. Huta Florian S.A.

4. Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej powlekane (lakierowane).

4.1. Huta Florian S.A.

5. Pozostałe pręty walcowane na gorąco ze stali niestopowej.

5.1. Huta L.W. Sp. z o.o.

5.2. Ferropol Sp. z o.o.

5.3. Huta Ostrowiec S.A.

5.4. Huta Zawiercie S.A.

5.5. Huta Bankowa Sp. z o.o.

5.6. Huta Królewska Sp. z o.o.

5.7. Huta Cedler S.A.

5.8. Walcownie Bruzdowe Batory Sp. z o.o.

5.9. Huta Katowice S.A.

5.10. Huta Stalowa Wola Zakład Metalurgiczny Sp. z o.o.

6. Blachy transformatorowe i prądnicowe.

6.1. Stalprodukt S.A.

7. Rury bez szwu.

7.1. Huta Andrzej S.A.

7.2. Huta Batory S.A.

7.3. Rurexpol Sp. z o.o.

7.4. Huta Jedność S.A.

8. Rury ze szwem o średnicy 406,4 mm i poniżej.

8.1. Stalprodukt S.A.

8.2. Huta Buczek S.A.

8.3. Huta Pokój S.A.