Monitor Polski

M.P.1964.36.170

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 18 maja 1964 r.
w sprawie ustalania wysokości wzniesienia dolnej krawędzi konstrukcji mostów na wodach śródlądowych.

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1. Na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu ponad najwyższy poziom wody spiętrzonej, przyjęty przy projektowaniu mostu, nie może być mniejsze niż 150 cm.
§  2.
1. Wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu w przęśle żeglownym ponad najwyższy poziom wody żeglownej zależne jest od skrajni żeglugowej wymaganej dla danej klasy drogi wodnej.
2. Zaliczenie drogi wodnej do jednej z klas oraz najmniejsze wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu w przęśle żeglownym ponad najwyższy poziom wody żeglownej ustalają odrębne przepisy.
3. W przypadkach ekonomicznie i technicznie uzasadnionych Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Ministrem Żeglugi może wyrazić zgodę na zmniejszenie dla mostów tymczasowych określonego w ust. 2 wzniesienia dolnej krawędzi konstrukcji mostu w przęśle żeglownym.
§  3. Na wodach śródlądowych uznanych za spławne oraz na niespławnych rzekach i potokach górskich wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu nie może być mniejsze od 100 cm ponad najwyższy poziom wody spiętrzonej przyjęty przy projektowaniu mostu.
§  4.
1. Na wodach śródlądowych innych niż określone w § 1 i w § 3 wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu nie może być mniejsze niż 50 cm ponad najwyższy poziom wody spiętrzonej, przyjęty przy projektowaniu mostu.
2. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ administracji wodnej może wyrazić zgodę na zmniejszenie wzniesienia określonego w ust. 1 do 30 cm na części długości mostu na rzekach oraz na całej długości mostu na kanałach nieżeglownych i na wodach stojących.
§  5.
1. Wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostów tymczasowych objazdowych, budowanych na wodach żeglownych na okres nie dłuższy niż 3 lata, oraz wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji rusztowań ustala każdorazowo właściwy organ administracji wodnej przyjmując wysokość zapewniającą swobodny ruch statków przy najwyższym poziomie wody żeglownej.
2. Dla mostów objazdowych tymczasowych, budowanych na wodach nieżeglownych i niespławnych na okres nie dłuższy niż 3 lata, wzniesienie dolnej krawędzi konstrukcji mostu powinno wynosić:
1) co najmniej 30 cm ponad najwyższy poziom wody spiętrzonej przyjęty przy projektowaniu mostu, jeżeli konstrukcja niosąca nie jest rozbierana na okres spływu wielkich wód, lub
2) co najmniej 30 cm ponad zwyczajny stan wody, jeżeli konstrukcja niosąca jest rozbierana na okres spływu wielkich wód.
§  6. Przepisy zarządzenia stosuje się do mostów nowo budowanych oraz do mostów odbudowywanych i przebudowywanych, jeżeli w wyniku odbudowy lub przebudowy ma nastąpić zmiana wysokości wzniesienia dolnej krawędzi konstrukcji mostu.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.