Monitor Polski

M.P.1990.2.16

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 17 stycznia 1990 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne.

Na podstawie § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie zawierania umów o napisanie, tłumaczenie i publiczne wystawianie utworów scenicznych oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory (Dz. U. Nr 6, poz. 50) oraz § 5 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1988 r. w sprawie umów o wykorzystanie utworów muzycznych (Dz. U. Nr 44, poz. 344) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustala się stawkę podstawową dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory sceniczne oraz utwory muzyczne w wysokości 320.000 zł.
§  2. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń za utwory sceniczne i muzyczne (Monitor Polski Nr 35, poz. 276).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.