Ustalenie wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.

Monitor Polski

M.P.1990.2.15

Akt utracił moc
Wersja od: 26 stycznia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 17 stycznia 1990 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory (Dz. U. Nr 61, poz. 315) oraz § 2a ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 listopada 1977 r. w sprawie zasad i stawek wynagrodzenia twórców dzieł plastycznych oraz umów o wykonanie lub wykorzystanie tych dzieł (Dz. U. Nr 36, poz. 158, z 1983 r. Nr 58, poz. 261 i z 1988 r. Nr 23, poz. 164) zarządza się, co następuje:
Ustala się stawkę podstawową dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne w wysokości 320.000 zł.
Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 16 października 1989 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej oraz za utwory plastyczne (Monitor Polski Nr 35, poz. 275).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.