Ustalenie wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.

Monitor Polski

M.P.1987.13.120

Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1987 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 23 kwietnia 1987 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1985 r. w sprawie zasad zawierania i wykonywania umów wydawniczych o wydanie utworów w formie książkowej oraz zasad i stawek wynagradzania za te utwory (Dz. U. Nr 61, poz. 315) zarządza się, co następuje:
Ustala się stawkę podstawową dla obliczania wynagrodzeń autorskich za utwory wydawane w formie książkowej w wysokości 26.000 zł.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.