Ustalenie wysokości nakładów inwestycyjnych, zniszczeń i ubytków w opuszczonych gospodarstwach rolnych, przejętych na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1962.12.44

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA
z dnia 30 grudnia 1961 r.
w sprawie ustalenia wysokości nakładów inwestycyjnych, zniszczeń i ubytków w opuszczonych gospodarstwach rolnych, przejętych na własność Państwa.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 lipca 1957 r. o zmianie dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym (Dz. U. z 1957 r. Nr 39, poz. 174 i z 1961 r. Nr 32, poz. 161) oraz § 4 ust. 3 i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1961 r. w sprawie opuszczonych gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 39, poz. 198) zarządza się, co następuje:
1.
Wysokość nakładów inwestycyjnych dokonanych przez dotychczasowych właścicieli z pożyczek bankowych w gospodarstwach rolnych przejętych na własność Państwa ustala właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej na podstawie wszelkich dowodów, a w szczególności na podstawie dokumentacji bankowej.
2.
Właściwe oddziały (placówki) banku realizującego pomoc kredytową dla rolników udzielają właściwemu do spraw rolnych organowi prezydium powiatowej rady narodowej danych o początkowej i aktualnej wysokości kredytu oraz posiadanych danych o celowości wykorzystania kredytu.
1.
Wartość zniszczeń i ubytków w gospodarstwach rolnych nadanych dotychczasowym właścicielom na podstawie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej lub o osadnictwie, przejętych na własność Państwa, ustala się przez porównanie ilości i stanu składników gospodarstwa w dniu otrzymania tego gospodarstwa przez dotychczasowego właściciela z ich ilością i stanem w dniu przejęcia gospodarstwa na własność Państwa bądź w dniu, w którym gospodarstwo przed jego przejęciem na własność Państwa zostało przez organ administracji państwowej przekazane w użytkowanie innej osobie. W ten sam sposób ustala się wysokość dokonanych w tych gospodarstwach nakładów inwestycyjnych poza nakładami określonymi w § 1. Wartość tych nakładów uwzględnia się tylko do wysokości wartości zniszczeń i ubytków.
2.
Stan gospodarstwa w dniu otrzymania go przez dotychczasowego właściciela określa się na podstawie protokołu w sprawie oszacowania gospodarstwa, a w razie jego braku - protokołu wprowadzenia w posiadanie gospodarstwa, stan zaś gospodarstwa w dniu jego przejęcia na własność Państwa określa się z natury bądź na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, jeżeli gospodarstwo zostało uprzednio przez organ administracji państwowej przekazane w użytkowanie innej osobie.
Wartość zniszczeń i ubytków oraz nakładów inwestycyjnych określonych w § 2 w poszczególnych składnikach gospodarstwa ustala się w sposób następujący:
1)
w budynkach - na podstawie cennika szacunkowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń, obowiązującego w dniu przejęcia nieruchomości na własność Państwa, przy czym uwzględnia się stopień zużycia budynku według zasad stosowanych przez Państwowy Zakład Ubezpieczeń;
2)
w inwentarzu żywym - według cen zakupu stosowanych przez odpowiednie centrale handlowe obrotu zwierzętami;
3)
w inwentarzu martwym i zapasach - według cen stosowanych przez jednostki handlu uspołecznionego w detalicznej sprzedaży, przy czym w stosunku do inwentarza martwego uwzględnia się stopień normalnego zużycia;
4)
w zasiewach - według wartości poniesionych nakładów, a mianowicie:
a)
wartość ziarna zużytego do siewu bądź sadzeniaków - według cen obowiązujących w skupie ponadobowiązkowym,
b)
wartość nawozów sztucznych - według cen detalicznych, stosowanych przez jednostki handlu uspołecznionego,
c)
wartość uprawy gruntu - według stawek państwowych ośrodków maszynowych, stosowanych przy wykonywaniu upraw w gospodarstwach indywidualnych;
5)
w innych składnikach - według cen detalicznych obowiązujących jednostki gospodarki uspołecznionej.
Ustalenia wartości zniszczeń i ubytków oraz nakładów inwestycyjnych określonych w § 2 dokonuje właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej przy udziale przedstawiciela prezydium gromadzkiej rady narodowej i sołtysa, a w stosunku do budynków - przy udziale przedstawiciela inspektoratu powiatowego Państwowego Zakładu Ubezpieczeń.
Wysokość należności z tytułu zniszczeń i ubytków oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, których koszt pokryty został z kredytów bankowych podlegających umorzeniu, ustala właściwy do spraw rolnych organ prezydium powiatowej rady narodowej w decyzji o przejęciu gospodarstwa na własność Państwa.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa:
1)
o gospodarstwie rolnym - rozumie się przez to również działkę pracowniczą, rzemieślniczą itp.;
2)
o prezydiach powiatowych rad narodowych - rozumie się przez to również prezydia rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie oraz prezydia dzielnicowych rad narodowych miast wyłączonych z województw.
Traci moc zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 10 października 1956 r. w sprawie zasad i warunków rozliczenia się z byłymi właścicielami gospodarstw nabytych na podstawie przepisów o reformie rolnej lub o ustroju rolnym i osadnictwie, które jako opuszczone przeszły na własność Państwa (Monitor Polski Nr 87, poz. 1009).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.